fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

หลักสูตรบัณฑิตศึกษา

หลักสูตรปริญญาโท ปีการศึกษา 2562

คณะวิศวกรรมศาสตร์

ลำดับ ภาควิชา เว็บไซต์ อัพเดท จำนวน ไฟล์เอกสาร
1 วิศวกรรมเครื่องกล (MME) 2019-02-25 14 DOWNLOAD
2 วิศวกรรมการบินและอวกาศ (MAE) 2019-02-25 3 DOWNLOAD
3 วิศวกรรมไฟฟ้า (MEE) 2019-02-25 29 DOWNLOAD
4 วิศวกรรมการผลิต (MPE) 2019-02-25 5 DOWNLOAD
5 วิศวกรรมเคมี (MCHE) 2019-02-26 8 DOWNLOAD
6 วิศวกรรมวัสดุ (MPTE) 2020-08-20 5 DOWNLOAD
7 วิศวกรรมอัตโนมัติ (MAUE) 2019-02-26 5 DOWNLOAD
8 วิศวกรรมโยธา (MCE) 2019-02-26 16 DOWNLOAD
9 วิศวกรรมอุตสาหการ (MIE) 2019-02-26 15 DOWNLOAD
10 วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม (XMIE) 2019-02-26 32 DOWNLOAD

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

ลำดับ ภาควิชา เว็บไซต์ อัพเดท จำนวน ไฟล์เอกสาร
1 เครื่องกล (MTM) 2019-02-26 13 DOWNLOAD
2 ไฟฟ้า (MTE) 2019-02-26 6 DOWNLOAD
3 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ (MTCT) 2019-02-26 6 DOWNLOAD
4 เทคโนโลยีเทคนิคศึกษา (MET) 2019-02-26 10 DOWNLOAD
5 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา (MICT) 2019-02-26 14 DOWNLOAD

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ลำดับ ภาควิชา เว็บไซต์ อัพเดท จำนวน ไฟล์เอกสาร
1 เทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกล (MMET) 2019-02-26 7 DOWNLOAD
2 เทคโนโลยีวิศวกรรมยานยนต์และพลังงาน (MAET) 2019-02-26 12 DOWNLOAD
3 สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมพลังงาน (MEET) 2019-02-26 21 DOWNLOAD
4 เทคโนโลยีวิศวกรรมการเชื่อม (MWET) 2019-09-10 9 DOWNLOAD
5 เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้าประยุกต์ (MAEE) 2019-02-26 4 DOWNLOAD
6 เทคโนโลยีวิศวกรรมการก่อสร้าง (MCET) 2019-02-26 22 DOWNLOAD
7 การจัดการเทคโนโลยีวิศวกรรม (METM) 2019-02-26 41 DOWNLOAD
8 การจัดการนวัตกรรมเพื่อธุรกิจและอุตสาหกรรม (MIMB) 2019-02-26 11 DOWNLOAD

คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์

ลำดับ ภาควิชา เว็บไซต์ อัพเดท จำนวน ไฟล์เอกสาร
1 เคมีอุตสาหกรรม (MIC) 2019-02-26 18 DOWNLOAD
2 คณิตศาสตร์ประยุกต์ (MMA) 2019-02-28 4 DOWNLOAD
3 คณิตศาสตร์เชิงวิทยาการคอมพิวเตอร์ (MMC) 2020-02-17 2 DOWNLOAD
4 ฟิสิกส์ประยุกต์ (MAP) 2019-02-28 1 DOWNLOAD
5 อุปกรณ์การแพทย์ (MMI) 2019-02-28 3 DOWNLOAD
6 เทคโนโลยีอุตสาหกรรมชีวภาพ (MBIT) 2019-02-28 6 DOWNLOAD
7 เทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม (MENVTM) 2019-02-28 4 DOWNLOAD
8 สถิติประยุกต์ (ภาษาไทย) (MAST) 2019-02-28 12 DOWNLOAD
9 วิศวกรรมซอฟต์แวร์ (MSE) 2019-02-28 5 DOWNLOAD
10 เทคโนโลยีชีวภาพ (MBT) 2019-02-28 2 DOWNLOAD

คณะอุตสาหกรรมเกษตร

ลำดับ ภาควิชา เว็บไซต์ อัพเดท จำนวน ไฟล์เอกสาร
1 วิทยาศาสตร์การอาหารและการจัดการ (MSFM) 2019-02-28 5 DOWNLOAD

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล

ลำดับ ภาควิชา เว็บไซต์ อัพเดท จำนวน ไฟล์เอกสาร
1 เทคโนโลยีสารสนเทศ (IMIT) 2019-12-24 4 DOWNLOAD
2 เทคโนโลยีสารสนเทศ (ภาษาไทย) (MITT) 2019-12-24 26 DOWNLOAD
3 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (MMIST) 2020-02-17 17 DOWNLOAD
4 การสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย (MDN) 2019-12-24 7 DOWNLOAD

คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์

ลำดับ ภาควิชา เว็บไซต์ อัพเดท จำนวน ไฟล์เอกสาร
1 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเชิงธุรกิจและอุตสาหกรรม (E-MBIC) 2019-02-28 2 DOWNLOAD
2 จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ (MIOP) 2019-02-28 5 DOWNLOAD

คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ

ลำดับ ภาควิชา เว็บไซต์ อัพเดท จำนวน ไฟล์เอกสาร
1 นวัตกรรมและการออกแบบเพื่อความยั่งยืน (MAPIDS) 2019-02-28 6 DOWNLOAD

คณะวิทยาศาตร์ พลังงาน และสิ่งแวดล้อม

ลำดับ ภาควิชา เว็บไซต์ อัพเดท จำนวน ไฟล์เอกสาร
1 กระบวนการอุตสาหกรรมเคมีและสิ่งแวดล้อม (MICPE) 2020-12-24 8 DOWNLOAD
2 เทคโนโลยีพลังงานและการจัดการ (METAM) 2020-12-24 3 DOWNLOAD

คณะบริหารธุรกิจ

ลำดับ ภาควิชา เว็บไซต์ อัพเดท จำนวน ไฟล์เอกสาร
1 บริหารธุรกิจอุตสาหกรรม (MBA) 2019-02-28 33 DOWNLOAD

คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม

ลำดับ ภาควิชา เว็บไซต์ อัพเดท จำนวน ไฟล์เอกสาร
1 การพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและทรัพยากรมนุษย์ (SMBR) 2019-02-28 8 DOWNLOAD

คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ

ลำดับ ภาควิชา เว็บไซต์ อัพเดท จำนวน ไฟล์เอกสาร
1 บริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและการค้า (MIBT) 2019-02-28 7 DOWNLOAD