fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

หลักสูตรบัณฑิตศึกษา

หลักสูตรปริญญาโท ปีการศึกษา 2563

คณะวิศวกรรมศาสตร์

ลำดับ ภาควิชา เว็บไซต์ อัพเดท จำนวน ไฟล์เอกสาร
1 วิศวกรรมเครื่องกล (E-MME) 2020-10-06 151 DOWNLOAD
2 วิศวกรรมเครื่องกล (MME) 2020-10-06 186 DOWNLOAD
3 วิศวกรรมการบินและอวกาศ (MAE) 2020-10-06 114 DOWNLOAD
4 วิศวกรรมไฟฟ้า (MEE) 2021-01-19 299 DOWNLOAD
5 วิศวกรรมการผลิต (MPE) 2021-10-12 11 DOWNLOAD
6 วิศวกรรมเคมี (MCHE) 2020-10-06 94 DOWNLOAD
7 วิศวกรรมขนถ่ายวัสดุและโลจิสติกส์ (MHLE) 2020-10-06 109 DOWNLOAD
8 วิศวกรรมวัสดุ (MPTE) 2020-10-06 89 DOWNLOAD
9 วิศวกรรมอัตโนมัติ (MAUE) 2020-10-06 142 DOWNLOAD
10 วิศวกรรมโยธา (MCE) 2020-10-06 298 DOWNLOAD
11 การบริหารงานก่อสร้าง (XMCM) 2020-10-06 266 DOWNLOAD
12 วิศวกรรมอุตสาหการ (MIE) 2020-10-06 176 DOWNLOAD
13 วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม (XMIE) 2020-10-06 314 DOWNLOAD

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

ลำดับ ภาควิชา เว็บไซต์ อัพเดท จำนวน ไฟล์เอกสาร
1 เครื่องกล (MTM) 2020-07-29 89 DOWNLOAD
2 ไฟฟ้า (MTE) 2020-10-06 88 DOWNLOAD
3 วิศวกรรมโยธาและการศึกษา (MCEE) 2020-10-06 69 DOWNLOAD
4 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ (MTCT) 2020-10-06 86 DOWNLOAD
5 เทคโนโลยีเทคนิคศึกษา (MET) 2020-07-29 122 DOWNLOAD

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ลำดับ ภาควิชา เว็บไซต์ อัพเดท จำนวน ไฟล์เอกสาร
1 เทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกล (MMET) 2020-07-29 120 DOWNLOAD
2 เทคโนโลยีวิศวกรรมยานยนต์และพลังงาน (MAET) 2020-10-06 86 DOWNLOAD
3 สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมพลังงาน (MEET) 2020-10-06 127 DOWNLOAD
4 เทคโนโลยีวิศวกรรมการเชื่อม (MWET) 2021-02-01 89 DOWNLOAD
5 เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้าประยุกต์ (MAEE) 2020-07-29 94 DOWNLOAD
6 เทคโนโลยีวิศวกรรมการก่อสร้าง (MCET) 2020-10-06 120 DOWNLOAD
7 การจัดการนวัตกรรมเพื่อธุรกิจและอุตสาหกรรม (MIMB) 2020-10-06 127 DOWNLOAD

คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์

ลำดับ ภาควิชา เว็บไซต์ อัพเดท จำนวน ไฟล์เอกสาร
1 เคมีอุตสาหกรรม (MIC) 2020-10-27 86 DOWNLOAD
2 คณิตศาสตร์ประยุกต์ (MMA) 2020-07-29 56 DOWNLOAD
3 คณิตศาสตร์เชิงวิทยาการคอมพิวเตอร์ (MMC) 2020-07-29 101 DOWNLOAD
4 ฟิสิกส์ประยุกต์ (MAP) 2021-03-03 43 DOWNLOAD
5 อุปกรณ์การแพทย์ (MMI) 2021-03-03 53 DOWNLOAD
6 เทคโนโลยีอุตสาหกรรมชีวภาพ (MBIT) 2020-07-29 23 DOWNLOAD
7 เทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม (MENVTM) 2020-07-29 42 DOWNLOAD
8 สถิติประยุกต์ (ภาษาไทย) (MAST) 2021-05-07 120 DOWNLOAD
9 สถิติประยุกต์ (ภาษาไทย) (MAST) 2021-06-24 34 DOWNLOAD
10 วิทยาการคอมพิวเตอร์ (MCS) 2020-07-29 172 DOWNLOAD
11 เทคโนโลยีชีวภาพ (MBT) 2020-10-06 53 DOWNLOAD

คณะอุตสาหกรรมเกษตร

ลำดับ ภาควิชา เว็บไซต์ อัพเดท จำนวน ไฟล์เอกสาร
1 วิทยาศาสตร์การอาหารและการจัดการ (MSFM) 2020-10-06 56 DOWNLOAD

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล

ลำดับ ภาควิชา เว็บไซต์ อัพเดท จำนวน ไฟล์เอกสาร
1 เทคโนโลยีสารสนเทศ (IMIT) 2020-07-29 131 DOWNLOAD
2 เทคโนโลยีสารสนเทศ (ภาษาไทย) (MITT) 2020-07-29 335 DOWNLOAD
3 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (MMIST) 2020-07-29 264 DOWNLOAD
4 การสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย (MDN) 2020-07-29 143 DOWNLOAD

คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์

ลำดับ ภาควิชา เว็บไซต์ อัพเดท จำนวน ไฟล์เอกสาร
1 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเชิงธุรกิจและอุตสาหกรรม (E-MBIC) 2020-10-08 117 DOWNLOAD
2 จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ (MIOP) 2020-10-08 139 DOWNLOAD

คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ

ลำดับ ภาควิชา เว็บไซต์ อัพเดท จำนวน ไฟล์เอกสาร
1 นวัตกรรมและการออกแบบเพื่อความยั่งยืน (MAPIDS) 2020-07-29 131 DOWNLOAD

คณะวิทยาศาตร์ พลังงาน และสิ่งแวดล้อม

ลำดับ ภาควิชา เว็บไซต์ อัพเดท จำนวน ไฟล์เอกสาร
1 กระบวนการอุตสาหกรรมเคมีและสิ่งแวดล้อม (MICPE) 2020-07-29 43 DOWNLOAD
2 เทคโนโลยีพลังงานและการจัดการ (METAM) 2020-07-29 70 DOWNLOAD

คณะบริหารธุรกิจ

ลำดับ ภาควิชา เว็บไซต์ อัพเดท จำนวน ไฟล์เอกสาร
1 บริหารธุรกิจอุตสาหกรรม (MBA) 2020-07-29 822 DOWNLOAD

คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม

ลำดับ ภาควิชา เว็บไซต์ อัพเดท จำนวน ไฟล์เอกสาร
1 การพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและทรัพยากรมนุษย์ (X-MBR) 2020-10-09 204 DOWNLOAD

คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ

ลำดับ ภาควิชา เว็บไซต์ อัพเดท จำนวน ไฟล์เอกสาร
1 บริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและการค้า (MIBT) 2020-10-08 212 DOWNLOAD