การจัดทำหลักสูตร
การจัดทำหลักสูตรใหม่ (มคอ. 2)
การเสนอหลักการและนโยบายในการขอเปิดหลักสูตรใหม่
การปรับปรุงแก้ไขแบบมากรายการ โครงสร้างหลักสูตรเปลี่ยนแปลง
การปรับปรุงแก้ไขแบบเล็กน้อยโครงสร้างหลักสูตรไม่เปลี่ยนแปลง
การจัดส่งหลักสูตรให้สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
การเสนอเรื่องเข้าที่ประชุม
การปิดหลักสูตร