ประมวลภาพกิจกรรม
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงาน เรื่อง แนวทางการปฏิบัติงานเชิงรุกตามข้อบังคับฯ ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 2560 วันที่ 16-21 ธันวาคม 2560
พิธีฝึกซ้อมบัณฑิตเพื่อเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559 วันที่ 31 ตุลาคม 2560
โครงการฝึกซ้อมใช้ถังดับเพลิงขั้นพื้นฐานและสำรวจเส้นทางหนีไฟ วันที่ 25 สิงหาคม 2560
โครงการ "ทบทวนและจัดทำแผนบริหารบัณฑิตวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561" วันที่ 24 สิงหาคม 2560
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560 วันที่ 4 สิงหาคม 2560
การสัมมนาและศึกษาดูงาน เรื่อง การพัฒนาการให้บริการและแนวทางการประหยัดพลังงานในบัณฑิตวิทยาลัย วันที่ 26-29 กรกฎาคม 2560
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มณเฑียร รัตนศิริวงศ์วุฒิ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาฯ เข้าศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้าน Green Office ของบัณฑิตวิทยาลัย วันที่ 13 กรกฎาคม 2560
โครงการถวายเทียนพรรษา เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา วันที่ 7 กรกฎาคม 2560
โครงการจัดทำสมรรถนะประจำตำแหน่งบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย วันที่ 21 มิถุนายน 2560
ประมวลภาพผลการประชุมเพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการคำรับรองบัณฑิตวิทยาลัย ประจำงบประมาณ พ.ศ. 2560 วันที่ 6 มิถุนายน 2560
การศึกษาดูงานด้านสำนักงานสีเขียวและการจัดการความรู้ วันที่ 27 เมษายน 2560
โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมการสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2560 วันที่ 10 เมษายน 2560
เรื่อง "การสร้างความผูกพันระหว่างบุคลากรเพื่อการทำงานเป็นทีมและจิตสำนึกการให้บริการ" วันที่ 30-31 มีนาคม 2560
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ Show & Share วันที่ 28 มีนาคม 2560
พิธีมอบรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2558 วันที่ 20 มีนาคม 2560
พิธีวางพวงมาลารูปปั้น "ทวาปูชนียาจารย์" วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา วันที่ 3-4 กุมภาพันธ์ 2560
โครงการบรรยาย เรื่อง การใช้เครื่องมือเทคนิคทางสถิติสำหรับงานวิจัย หัวข้อ "การวิเคราะห์ตัวแปรพหุ" โดย รศ.ดร.ยุพาภรณ์ อารีพงษ์ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560
การนำเสนอเพื่อคัดเลือกวิทยานิพนธ์ดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2558 วันที่ 27 มกราคม 2560
งานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2559 วันที่ 6 มกราคม 2560