ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ อัตลักษณ์

ปรัชญา

พัฒนาคน พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ)

ปณิธาน

มุ่งมั่นพัฒนา ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถ มีคุณภาพและมาตรฐานระดับสากล ในการศึกษา ค้นคว้า พัฒนา วิจัย ควบคู่กับการเป็นคนดีมีคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อการอยู่ร่วมกันในสังคม สามารถบูรณาการความรู้เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ต่อชาติ มวลมนุษย์และสิ่งแวดล้อม

วิสัยทัศน์

เป็นหน่วยงานที่ช่วยผลักดัน การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเพื่อให้บัณฑิต มีความเป็นเลิศด้วยการบริหารที่ทันสมัย

อัตลักษณ์ (IDGC : Identity of Graduate College)

สนับสนุนงานวิจัย ใส่ใจบริการ ประสานความร่วมมือ ยึดถือมาตรฐาน

พันธกิจ

บัณฑิตวิทยาลัยทำหน้าที่เป็นหน่วยงานกลางเพื่อสนับสนุน การบริหารจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประสานความร่วมมือจาก ภาควิชาและคณะต่าง ๆ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการศึกษา และ ควบคุม การศึกษาให้มีมาตรฐานเท่าเทียมกัน ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย โดยมีนโยบายในการดำเนินการ ดังนี้

1. ยกระดับการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาให้ได้รับการยอมรับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

2. กำกับ ติดตามและพัฒนาการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการในการพัฒนาประเทศ

3. ส่งเสริม สนับสนุนการจัดทำวิทยานิพนธ์ให้มีคุณภาพและเผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติ

4. พัฒนาระบบการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพและทันสมัย

5. สนับสนุนกิจกรรมเพื่อทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของชาติ

นโยบายบัณฑิตวิทยาลัย