ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
ทำบุญสถานสงเคราะห์เด็กด้อยโอกาส บ้านเฟื่องฟ้า วันที่ 30 สิงหาคม 2559
ถวายเทียนพรรษา เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา วันที่ 14 กรกฎาคม 2559
กิจกรรมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม เนื่องในโอกาสทำบุญครบรอบ 30 ปี วันที่ 26 พฤษภาคม 2559
กิจกรรมวันสงกรานต์บัณฑิตวิทยาลัย วันที่ 8-12 เมษายน 2559