คณะกรรมการประจำ
ศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ
เซี่ยงฉิน อธิการบดี ประธานกรรมการ
ศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย
เทียนทอง คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย รองประธานกรรมการ
ศาสตราจารย์ ดร.วิไล
รังสาดทอง รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ กรรมการ
รองศาสตราจารย์ ดร.อุดมเกียรติ
นนทแก้ว คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กรรมการ
รองศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์
สถิรยากร คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม กรรมการ
รองศาสตราจารย์ ดร.สุรพันธ์
ยิ้มมั่น คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ กรรมการ
รองศาสตราจารย์ ดร.พยุง
มีสัจ คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.งามทิพย์
วิมลเกษม คณบดีคณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนิราช
มิ่งขวัญ คณบดีคณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรีชา
อ่องอารี คณบดีวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม กรรมการ
รองศาสตราจารย์ ดร.ธานินทร์ ศิลป์จารุ คณบดีคณะบริหารธุรกิจและศึกษาทั่วไป กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สไบทิพย์ ตุงคะมณี คณบดีคณะวิทยาศาสตร์พลังงานและสิ่งแวดล้อม กรรมการ
รองศาสตราจารย์ ดร.สักรินทร์ อยู่ผ่อง คณบดีคณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พีรศักดิ์ เสรีกุล รักษาการแทนคณบดีคณะบริหารธุรกิจ และอุตสาหกรรมบริการ กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพจน์ นิตย์สุวัฒน์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ บัณฑิตวิทยาลัย เลขานุการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุริโยทัย
สุปัญญาพงศ์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและ
ประกันคุณภาพการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย
ผู้ช่วยเลขานุการ
นางสาวภัสสร
เผื่อนโกสุม หัวหน้าสำนักงานคณบดี บัณฑิตวิทยาลัย ผู้ช่วยเลขานุการ

ณ วันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560