คณะกรรมการบริหาร

1.

ศาสตราจารย์ ดร . มนต์ชัย

เทียนทอง

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

ประธานกรรมการ

2.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิโยรส

พรหมดิเรก

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
คณะวิศวกรรมศาสตร์

กรรมการ

3.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จรัญ

แสนราช

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

กรรมการ

4.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพจน์

จันทร์วิพัฒน์

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

กรรมการ

5.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เพียรพูล

เกิดวิชัย

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์

กรรมการ

6.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษฎากร

บุดดาจันทร์

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม

กรรมการ

7.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนันฑา

สดสี

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

กรรมการ

8.

อาจารย์ ดร.ทิวาพร

คงสม

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์

กรรมการ

9.

อาจารย์ ดร.ธนากร

รัตนะ

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม

กรรมการ

10.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุนีย์

วรรธนโกมล

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
คณะบริหารธุรกิจ

กรรมการ

11.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุลีวรรณ

โชติวงษ์

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ
การศึกษา คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม

กรรมการ

12.
อาจารย์ ดร.รณินทร์ กิจกล้า รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายวิชาการ
คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ
กรรมการ

13.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุริโยทัย

สุปัญญาพงศ์

รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและ
ประกันคุณภาพการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย

กรรมการ

14.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพจน์ นิตย์สุวัฒน์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ บัณฑิตวิทยาลัย กรรมการและเลขานุการ

15.

นางสาวภัสสร

เผื่อนโกสุม

หัวหน้าสำนักงานคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

ผู้ช่วยเลขานุการ

16.

นางสาวรุ่งนภา

พันธุ์เอก

ช่างเทคนิค บัณฑิตวิทยาลัย

ผู้ช่วยเลขานุการ