ทรัพยากรที่มีใช้ร่วมกัน
Zone A
ห้องประชุม 12A02
Zone B
ห้องสอบวิทยานิพนธ์ 12B02
ห้องสอบวิทยานิพนธ์ 12B03
ห้องสอบวิทยานิพนธ์ 12B04
ห้องบริการคอมพิวเตอร์ 12B05
ห้องสอบวิทยานิพนธ์ 12B06
ห้องสอบวิทยานิพนธ์ 12B07
มุมพักผ่อน