การพิมพ์วิทยานิพนธ์และบทความวิจัยให้เป็นระบบอัตโนมัติมากขึ้น

          ดร.สมคิด แซ่หลี อาจารย์ประจำบัณฑิตศึกษา สังกัดภาควิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มจพ. ได้จัดทำวีดิทัศน์จำนวนทั้งหมด 17 ตอน
          นำเสนอการพิมพ์วิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ บทความวิจัยให้เป็นระบบอัตโนมัติมากขึ้น โดยใช้ MicroSoft Word 2013 เพื่อเป็น Knowledge Management ให้นำไปศึกษาปฏิบัติให้ถูกต้อง เป็นระบบ และมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ตอนที่ 1 การจัดเล่มแบบเพิ่มความอัตโนมัติ วิทยานิพนธ์ ปริญญานิพนธ์
ตอนที่ 2 การตั้งค่าหน้ากระดาษสำหรับพิมพ์หน้าหลัง สำหรับเล่มวิทยานิพนธ์ ปริญญานิพนธ์
ตอนที่ 3 การสร้างโครงเอกสารด้วยมุมมอง Outline
ตอนที่ 4 การตั้งค่าฟอนต์และรูปแบบในแต่ละส่วนของเอกสาร วิทยานิพนธ์ ปริญญานิพนธ์
ตอนที่ 5 การแบ่งบท ใน วิทยานิพนธ์ ปริญญานิพนธ์ เอกสารรายงาน ตำราวิชาการ
ตอนที่ 6 การสร้างสารบัญอัตโนมัติ ในเอกสารวิชาการ ปริญญานิพนธ์ วิทยานิพนธ์
ตอนที่ 7 การสร้างสารบัญภาพ สารบัญตาราง อัตโนมัติ ในเอกสารวิชาการ ปริญญานิพนธ์ วิทยานิพนธ์
ตอนที่ 8 การแทรกการอ้างอิงและการจัดการบรรณานุกรม วิทยานิพนธ์ ปริญญานิพนธ์
ตอนที่ 9 การบันทึกเป็น PDF แบบรวมทุกบทในคลิ๊กเดียว วิทยานิพนธ์ ปริญญานิพนธ์
ตอนที่ 10 การจัดการหน้า บทคัดย่อ คำนำ กิตติกรรมประกาศ สารบัญก่อนเนื้อหา
ตอนที่ 11 การแยกบรรณานุกรม ไทย อังกฤษ วิทยานิพนธ์ ปริญญานิพนธ์
ตอนที่ 12 การตรวจการสะกดคำ ไทย และศัพท์เทคนิคในเอกสารรายงาน เอกสารทางวิชาการ วิทยานิพนธ์ ปริญญานิพนธ์
ตอนที13 การปรับปรุงการเชื่อมโยงอัตโนมัติ ภาพที่ ตารางที่ วิทยานิพนธ์ ปริญญานิพนธ์
ตอนที 14 การจัดการภาพในเอกสาร วิทยานิพนธ์ ปริญญานิพนธ์
ตอนที่ 15 การจัดหน้าขวางในเอกสาร วิทยานิพนธ์ ปริญญานิพนธ์
ตอนที่ 16 การเว้นที่ว่างหลังหัวข้อ ด้วย TAB ในเอกสารวิทยานิพนธ์ ปริญญานิพนธ์
ตอนที่ 17 การใส่สมการและการอ้างเลขสมการอัตโนมัติ เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ ปริญญานิพนธ์