ดาวน์โหลดคำร้องใหม่ (เริ่มใช้วันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2559)
บ.001 คำร้องขอเสนอโครงการวิทยานิพนธ์และแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ TH Eng
บ.002 คำร้องขออนุมัติเปลี่ยนแปลงอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ TH Eng
บ.003 คำร้องขอสอบหัวข้อ/ความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ TH Eng
บ.004 คำร้องขอสอบป้องกันวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ TH Eng
บ.005 คำร้องขอสอบประมวลความรู้/วัดคุณสมบัติ TH Eng
บ.006 คำร้องขอส่งโครงการวิทยานิพนธ์ฉบับแก้ไข TH Eng
บ.007 คำร้องขอหนังสือขยายเวลาเพื่อลาศึกษา/ส่งตัวกลับเข้าปฏิบัติงาน TH Eng
บ.008 คำร้องขอลาพักการศึกษา/ขอกลับเข้าศึกษา TH Eng
บ.009 คำร้องขออนุมัติผลการสำเร็จการศึกษา TH Eng
บ.010 คำร้องขอส่งผลงานที่ได้นำเสนอ/ตีพิมพ์ TH Eng
บ.011 คำร้องขอรับทุนสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ TH Eng
บ.012 คำร้องขอคืนสภาพการเป็นนักศึกษา TH Eng
บ.013 คำร้องขอผ่อนผันการขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ TH Eng
บ.014 คำร้องขอเปลี่ยนแผนการศึกษา/สาขาวิชา/แขนงวิชา TH Eng
บ.015 คำร้องขอหนังสือรับรองผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ TH Eng
บ.016 คำร้องขอเสนอผลการสอบภาษาต่างประเทศ TH Eng
บ.017 ใบสมัครขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยเพื่อทำวิทยานิพนธ์สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา TH Eng
บ.018 ใบสมัครขอรับทุนการศึกษา TH Eng
บ.019 คำร้องทั่วไป TH Eng
บ.020 แบบฟอร์มเสนอโครงการวิทยานิพนธ์ TH Eng
บ.021 โครงการย่อ TH Eng
บ.022 ประวัติอาจารย์บัณฑิตศึกษา TH Eng
 
หนังสือรับรองการนำเสนอผลงานวิทยานิพนธ์ในที่ประชุมวิชาการ Word  
** ไฟล์ .pdf สามารถดาวน์โหลดแล้วเปิดด้วยโปรแกรม Adobe Acrobat เพื่อพิมพ์ภาษาไทย