ปฏิทินการศึกษา
กำหนดการสอบคัดเลือก ภาคการศึกษาที่ 1/2561 (ช่วง 3)

กำหนดการสอบคัดเลือก

วันที่ 22 มิถุนายน 2561
-
ประกาศรายชื่อและสถานที่สอบ
วันที่ 30 มิถุนายน 2561
-
สอบข้อเขียน สอบประเมินความสามารถ และสอบภาษาอังกฤษทั่วไป
วันที่ 11 กรกฎาคม 2561
-
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียน
วันที่ 15-16 กรกฎาคม 2561
-
สอบสัมภาษณ์
วันที่ 25 กรกฎาคม 2561
-
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
วันที่ 3 สิงหาคม 2561
-
รายงานตัวกับอาจารย์ที่ปรึกษา ตรวจบัตรลงทะเบียนและลงทะเบียนเรียน
       
-
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
วันที่ 6 สิงหาคม 2561 - เปิดภาคการศึกษา
Examination Schedule
22 June 2018
-
Announcement of Applicant's Names, Time and Venue of the Examination
30 June 2018
-
Specific Field Examination or Comprehensive Examination and English Proficiency Test
11 July 2018
-
Announcement of Specific Field Examination Reseult
15-16 July 2018
-
Interview
55 July 2018
-
Announcement of the Prospective Students
3 August 2018
-
Meet the Supervisor and Registration
     
-
Orientation
6 August 2018
-
Semester Starting Date
กำหนดการสอบคัดเลือก ภาคการศึกษาที่ 1/2561 (ช่วง 2)

กำหนดการสอบคัดเลือก

วันที่
15
พฤษภาคม 2561
-
ประกาศรายชื่อและสถานที่สอบ
วันที่
19
พฤษภาคม 2561
-
สอบข้อเขียน สอบประเมินความสามารถ และสอบภาษาอังกฤษทั่วไป
วันที่
30
พฤษภาคม 2561
-
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียน
วันที่
3-4
มิถุนายน 2561
-
สอบสัมภาษณ์
วันที่
15
มิถุนายน 2561
-
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
วันที่
22
มิถุนายน 2561
-
รายงานตัวกับอาจารย์ที่ปรึกษา ตรวจบัตรลงทะเบียนและลงทะเบียนเรียน
วันที่
3
สิงหาคม 2561
-
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
วันที่
6
สิงหาคม 2561 - เปิดภาคการศึกษา

Examination Schedule

15 May 2018
-
Announcement of Applicant's Names, Time and Venue of the Examination
19 May 2018
-
Specific Field Examination or Comprehensive Examination and English Proficiency Test
30 May 2018
-
Announcement of Specific Field Examination Reseult
3-4 June 2018
-
Interview
15 June 2018
-
Announcement of the Prospective Students
22 June 2018
-
Meet the Supervisor and Registration
3 August 2018
-
Orientation
6 August 2018
-
Semester Starting Date
กำหนดการสอบคัดเลือก ภาคการศึกษาที่ 1/2561
วันที่
3
มกราคม 2561 ถึง  
 
28
กุมภาพันธ์ 2561
-
วันรับสมัครออนไลน์
วันที่
14
มีนาคม 2561
-
ประกาศรายชื่อและสถานที่สอบ
วันที่
24
มีนาคม 2561
-
สอบข้อเขียน สอบประเมินความสามารถ และสอบภาษาอังกฤษทั่วไป
วันที่
4
เมษายน 2561

-

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียน
วันที่
8-9
เมษายน 2561
-
สอบสัมภาษณ์
วันที่
20
เมษายน 2561
-
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
วันที่
27
เมษายน 2561
-
รายงานตัวกับอาจารย์ที่ปรึกษา ตรวจบัตรลงทะเบียนและลงทะเบียนเรียน
วันที่
3
สิงหาคม 2561
-
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
วันที่
6
สิงหาคม 2561
-
เปิดภาคการศึกษา
Examination Schedule
3
January 2018
to
 
28
February 2018
Application Date
1 4
March 2018
-
Announcement of Applicant's Names, Time and Venue of the Examination
24
March 2018
-
Specific Field Examination or Comprehensive Examination and English Proficiency Test
4
April 2018
-
Announcement of Specific Field Examination Reseult
8-9
April 2018
-
Interview
20
April 2018
-
Announcement of the Prospective Students
27
April 2018
-
Meet the Supervisor and Registration
3
August 2018
-
Orientation
6
>August 2018
-
Semester Starting Date
 
รายละเอียดเนื้อหาที่ออกสอบวิชาภาษาอังกฤษทั่วไป (ทั้งระดับปริญญาโทและปริญญาเอก)
ตอนที่ 1 Conversation 20 ข้อ
ตอนที่ 2 Paraphrasing 10 ข้อ
ตอนที่ 3 Error Detection 10 ข้อ
ตอนที่ 4 Grammar 25 ข้อ
ตอนที่ 5 Reading Comprehension 35 ข้อ