โครงการ/กิจกรรม
  • ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
  - โครงการอบรมเทคนิคการบริหารเวลา
  - โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการบุคลากรบัณฑิต เรื่อง "แนวทางพัฒนาโครงการ/กิจกรรมแผนบริหารและแนวทางปรับปรุง คุณภาพการให้บริการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559"
  - โครงการจัดอบรม เรื่อง "ให้ความรู้เกี่ยวกับการพิมพ์วิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์ ปีการศึกษา 2558"
  - โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การจัดทำแผนกลยุทธ์การพัฒนาบัณฑิตวิทยาลัย ช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) มจพ."
  - กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมบำเพ็ญประโยชน์ รักษาสิ่งแวดล้อม
 
 
 
  • ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
 
 
  • ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
 
  • ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556