การประกันคุณภาพการศึกษา
นโยบายและข้อบังคับ การประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย
คู่มือประกันคุณภาพของ สกอ. (มกราคม 2554)
ปีการศึกษา 2560
  แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย
  เป้าหมายและผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2559
  แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายใน และเป้าหมายการประกันคุณภาพ
  แนวปฏิบัติที่ดีการประกันคุณภาพการศึกษา รอบปีการศึกษา 2559
  รายงานผลตามแผนรองรับการประเมินและแผนพัฒนาฯ
  รายงานการประเมินตนเอง
  รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
   
ปีการศึกษา 2559
แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย
เป้าหมายและผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2559
แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายใน และเป้าหมายการประกันคุณภาพ
แนวปฏิบัติที่ดีการประกันคุณภาพการศึกษา รอบปีการศึกษา 2559
รายงานผลตามแผนรองรับการประเมินและแผนพัฒนาฯ
รายงานการประเมินตนเอง
รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
 
ปีการศึกษา 2558
แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย
เป้าหมายและผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2558
แนวปฏิบัติที่ดีการประกันคุณภาพการศึกษา รอบปีการศึกษา 2558
รายงานผลตามแผนรองรับการประเมินและแผนพัฒนาฯ
รายงานการประเมินตนเอง
รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ปีการศึกษา 2557
แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย
แนวปฏิบัติที่ดีการประกันคุณภาพการศึกษา รอบปีการศึกษา 2557
รายงานผลตามแผนรองรับการประเมินและแผนพัฒนาฯ
แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายใน และเป้าหมายการประกันคุณภาพ
ปฏิทินการดำเนินงานประกันคุณภาพฯ ประจำปีการศึกษา 2557
รายงานการประเมินตนเอง
เป้าหมายและผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2557
รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ปีการศึกษา 2556
แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย
แนวปฏิบัติที่ดีการประกันคุณภาพการศึกษา รอบปีการศึกษา 2556
รายงานผลตามแผนรองรับการประเมินและแผนพัฒนาฯ
รายงานการประเมินตนเอง
รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน