fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

ผู้บริหารและบุคลากร

ผู้บริหารบัณฑิตวิทยาลัย

Image

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพจน์ จันทร์วิพัฒน์

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

 • สังกัด : วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
 • อีเมล์ : suphot.c@cit.kmutnb.ac.th
 • เบอร์โทรศัพท์ : 0-2555-2401
Image

ศาสตราจารย์ ดร. สุทธิศักดิ์ พงศ์ธนาพาณิช

รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยฝ่ายวิชาการและวางแผนพัฒนา

 • สังกัด : วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
 • อีเมล์ :
 • เบอร์โทรศัพท์ : 0-2555-2402
Image

รองศาสตราจารย์ ดร.กฤษณ์ อ่างแก้ว

รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยฝ่ายบริหารและกิจการพิเศษ

 • สังกัด : คณะวิศวกรรมศาสตร์
 • อีเมล์ : krit.a@eng.kmutnb.ac.th
 • เบอร์โทรศัพท์ : 0-2555-2403
Image

กาญจนา กลิ่นชวนชื่น

หัวหน้าสำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย

 • อีเมล์ : kanchana@grad.kmutnb.ac.th
 • เบอร์โทรศัพท์ : 0-2555-2418
 • สาขาวิชาที่รับผิดชอบ : Y-MIE
Image

กัญญาวีร์ ปัทมดิลก

หัวหน้าฝ่ายวิชาการ

 • อีเมล์ : kanyawee@grad.kmutnb.ac.th
 • เบอร์โทรศัพท์ : 0-2555-2415
 • สาขาวิชาที่รับผิดชอบ : DET, S-DET, MET, S-MET, DICT, MICT, S-MICT, DAP, MAP, MMI, DCS, MCS, S-MCS, MSE, S-MSE, DDNS, S-DDNS, MDNS, S-MDNS, DMIS, S-DMIS, MMIST, S-MMIST, I-DIT, DITT, S-DITT, MITT
Image

บุญเรือน เจนธัญกรณ์

หัวหน้าฝ่ายวางแผนพัฒนาและวิจัย

 • อีเมล์ : boonruen@grad.kmutnb.ac.th
 • เบอร์โทรศัพท์ : 0-2555-2416
 • สาขาวิชาที่รับผิดชอบ : S-MITT

บุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย

Image

สุชาดา คงวิทยานนท์

นักวิชาการเงินและบัญชี

 • อีเมล์ : suchada@grad.kmutnb.ac.th
 • เบอร์โทรศัพท์ : 0-2555-2411
 • สาขาวิชาที่รับผิดชอบ :
Image

พีรกร พันธ์บุญเกิด

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

 • อีเมล์ : peerakorn@grad.kmutnb.ac.th
 • เบอร์โทรศัพท์ : 0-2555-2412
 • สาขาวิชาที่รับผิดชอบ : S-MEET
Image

ศันสนีย์ เอมปรากฎ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

 • อีเมล์ : sansanee@grad.kmutnb.ac.th
 • เบอร์โทรศัพท์ : 0-2555-2417
 • สาขาวิชาที่รับผิดชอบ : G-MTCT
Image

ลินทร์ณภัทร พัฒนปวีร์กุล

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

 • อีเมล์ : rinnaphat@grad.kmutnb.ac.th
 • เบอร์โทรศัพท์ : 0-2555-2405
 • สาขาวิชาที่รับผิดชอบ : S-DICT
Image

นิภาพร จันต๊ะพรมมา

นักวิชาการเงินและบัญชี

 • อีเมล์ : nipaporn@grad.kmutnb.ac.th
 • เบอร์โทรศัพท์ : 0-2555-2411
 • สาขาวิชาที่รับผิดชอบ : S-METM
Image

ศิริรัตน์ ประถมประพัด

นักวิชาการศึกษา

 • อีเมล์ : sirirat@grad.kmutnb.ac.th
 • เบอร์โทรศัพท์ : 0-2555-2413
 • สาขาวิชาที่รับผิดชอบ : DChE, MChE, DCE, MCE, S-MCE, DPE, MPE, MAuE, DPTE, MPTE, S-MPTE, MHLE, S-MHLE, DIC, MIC, MIM, MIBT, E-MBIC, S-E-MBIC, MAEE, MWET, S-MWET, MEEE, MFSI, S-MFSI, MEM, S-MEM
Image

ชิดชญา แซ่ลิ้ว

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

 • อีเมล์ : chidchaya.s@grad.kmutnb.ac.th
 • เบอร์โทรศัพท์ : 0-2555-2410
 • สาขาวิชาที่รับผิดชอบ : S-MIOP
Image

นฌา เพิ่มพูล

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

 • อีเมล์ : nacha.p@grad.kmutnb.ac.th
 • เบอร์โทรศัพท์ : 02-555-2425
 • สาขาวิชาที่รับผิดชอบ : S-DIOP
Image

มนัสนันท์ รัศมีวิศวะ

นักวิชาการศึกษา

 • อีเมล์ : manussanan@grad.kmutnb.ac.th
 • เบอร์โทรศัพท์ : 0-2555-2414
 • สาขาวิชาที่รับผิดชอบ : DVTM,TEM, DBIT, MBIT, DENVTM, MENVTM, MFT, DBT, MBT, MIMB, S-MIMB, MIITM, MAPIDS, S-MAPIDS, X-DBA, X-MBA, MBA, X-MBAcc, X-DBR, S-MBR, MCIPE, S-MCIPE, METAM, S-METAM
Image

รุ่งนภา พันธุ์เอก

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

 • อีเมล์ : roongnapa@grad.kmutnb.ac.th
 • เบอร์โทรศัพท์ : 0-2555-2420
 • สาขาวิชาที่รับผิดชอบ : X-MCM
Image

นิลเนตร ดีสุ่น

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

 • อีเมล์ : nilnate@grad.kmutnb.ac.th
 • เบอร์โทรศัพท์ :
 • สาขาวิชาที่รับผิดชอบ :
Image

กิตติมา แก้วแพร่

นักวิชาการศึกษา

 • อีเมล์ : kittima@grad.kmutnb.ac.th
 • เบอร์โทรศัพท์ : 0-2555-2406
 • สาขาวิชาที่รับผิดชอบ : DTCT, S-DTCT, MTCT, DIOP, MIOP, DAET, MAET, S-MIBT, METM, X-METM, DCET, MCET, MUEM, DME, MME, S-MME, F-E-MME, MAE, DEE, MEE, DIE, MIE, DEET, MEET
Image

ณัฐทันมาส ศรีจงกล

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

 • อีเมล์ : natthanmas@grad.kmutnb.ac.th
 • เบอร์โทรศัพท์ : 0-2555-2405
 • สาขาวิชาที่รับผิดชอบ : X-MBR
Image

กันตภัสสร พินิจเวชการ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

 • อีเมล์ : kuntapassorn@grad.kmutnb.ac.th
 • เบอร์โทรศัพท์ : 0-2555-2407
 • สาขาวิชาที่รับผิดชอบ : S-MBA
Image

เปรมวดี อาวุธกรรมปรีชา

นักวิชาการศึกษา

 • อีเมล์ : premwadee@grad.kmutnb.ac.th
 • เบอร์โทรศัพท์ : 0-2555-2413
 • สาขาวิชาที่รับผิดชอบ : DMEE, MTM, S-MTM, E-DEEE, DTE, MTE, S-MTE, DCEE, MCEE, S-MCEE, S-MTCT, DAST, E-DAST, MAST, S-MAST, E-DMA, MMA, S-MMA, MMC, S-MMC, MMET
Image

ยงยุทธ ทองลบ

นักวิชาการพัสดุ

 • อีเมล์ : yongyutt@grad.kmutnb.ac.th
 • เบอร์โทรศัพท์ : 0-2555-2412
 • สาขาวิชาที่รับผิดชอบ : X-MIE ศูนย์อมตะนคร
Image

มานพ ชูราศรี

พนักงานขับรถยนต์

 • อีเมล์ : -
 • เบอร์โทรศัพท์ : 0-2555-2410
 • สาขาวิชาที่รับผิดชอบ : -
Image

ชุมพล ศรีปิ่นแก้ว

พนักงานบริการ

 • อีเมล์ : -
 • เบอร์โทรศัพท์ : 0-2555-2410
 • สาขาวิชาที่รับผิดชอบ : -