fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

ผู้บริหารและบุคลากร

ผู้บริหารบัณฑิตวิทยาลัย

Image

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพจน์ จันทร์วิพัฒน์

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

 • สังกัด : วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
 • อีเมล์ : suphot.c@cit.kmutnb.ac.th
 • เบอร์โทรศัพท์ : 0-2555-2401
Image

ศาสตราจารย์ ดร. สุทธิศักดิ์ พงศ์ธนาพาณิช

รองคณบดีฝ่ายบริหารและวิชาการ

 • สังกัด : วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
 • อีเมล์ :
 • เบอร์โทรศัพท์ : 0-2555-2402
Image

รองศาสตราจารย์ ดร.กฤษณ์ อ่างแก้ว

รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและประกันคุณภาพการศึกษา

 • สังกัด : คณะวิศวกรรมศาสตร์
 • อีเมล์ : krit.a@eng.kmutnb.ac.th
 • เบอร์โทรศัพท์ : 0-2555-2403
Image

กัญญณัช เชยชุ่ม

หัวหน้าสำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย

 • อีเมล์ : kanyanach@grad.kmutnb.ac.th
 • เบอร์โทรศัพท์ : 0-2555-2406
 • สาขาวิชาที่รับผิดชอบ : I-MIT
Image

กัญญาวีร์ ปัทมดิลก

หัวหน้าฝ่ายวิชาการ

 • อีเมล์ : kanyavee@grad.kmutnb.ac.th
 • เบอร์โทรศัพท์ : 0-2555-2415
 • สาขาวิชาที่รับผิดชอบ : DET, S-DET, MET, S-MET, MMI, MCS, S-MCS, I-DIT, DITT, S-DITT, MITT, MMIST, I-MMIST, S-MMIST, DICT, DRD
Image

บุญเรือน เจนธัญกรณ์

หัวหน้าฝ่ายวางแผนพัฒนาและวิจัย

 • อีเมล์ : boonruen@grad.kmutnb.ac.th
 • เบอร์โทรศัพท์ : 0-2555-2416
 • สาขาวิชาที่รับผิดชอบ : S-MITT

บุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย

Image

สุชาดา จิราสุคนธ์

นักวิชาการเงินและบัญชี

 • อีเมล์ : suchada@grad.kmutnb.ac.th
 • เบอร์โทรศัพท์ : 0-2555-2411
 • สาขาวิชาที่รับผิดชอบ : S-MIM
Image

นิภาพร จันต๊ะพรมมา

นักวิชาการเงินและบัญชี

 • อีเมล์ : nipaporn@grad.kmutnb.ac.th
 • เบอร์โทรศัพท์ : 0-2555-2411
 • สาขาวิชาที่รับผิดชอบ : G-MTE
Image

กาญจนา กลิ่นชวนชื่น

นักวิชาการศึกษา

 • อีเมล์ : kanchana@grad.kmutnb.ac.th
 • เบอร์โทรศัพท์ : 0-2555-2418
 • สาขาวิชาที่รับผิดชอบ : DME, I-DME, MME, MAE, DEE, MEE, DIE, G-DIE, MIE, MMIE, DTCT, MTCT, METM, X-METM, MCET, S-MCET, DIOP, MIOP, X-MIE, MAET
Image

ศันสนีย์ เอมปรากฎ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

 • อีเมล์ : sansanee@grad.kmutnb.ac.th
 • เบอร์โทรศัพท์ : 0-2555-2417
 • สาขาวิชาที่รับผิดชอบ : G-MTCT
Image

ลินทร์ณภัทร พัฒนปวีร์กุล

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

 • อีเมล์ : rinnaphat@grad.kmutnb.ac.th
 • เบอร์โทรศัพท์ : 0-2555-2405
 • สาขาวิชาที่รับผิดชอบ : G-DPRD, G-DET, G-DRD, G-DTCT, G-DVTM, G-DTE
Image

พีรกร พันธุ์บุญเกิด

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

 • อีเมล์ : peerakorn@grad.kmutnb.ac.th
 • เบอร์โทรศัพท์ : 0-2555-2409
 • สาขาวิชาที่รับผิดชอบ : S-MEET
Image

ศิริรัตน์ ประถมประพัด

นักวิชาการศึกษา

 • อีเมล์ : sirirat@grad.kmutnb.ac.th
 • เบอร์โทรศัพท์ : 0-2555-2413
 • สาขาวิชาที่รับผิดชอบ : DChE, MChE, DCE, MCE, S-MCE, I-DPE, MPE, DPTE, MPTE, MAUE, DIC, MIC, MMS, MTEB, S-MTEB, MBIC, S-MBIC, MIM, MITM
Image

กิตติมา แก้วแพร่

เจ้าหน้าที่งานบริหารทั่วไป

 • อีเมล์ : kittima@grad.kmutnb.ac.th
 • เบอร์โทรศัพท์ : 0-2555-2409
 • สาขาวิชาที่รับผิดชอบ : MAET, DAET, S-MIBT
Image

ยงยุทธ ทองลบ

นักวิชาการพัสดุ

 • อีเมล์ : yongyutt@grad.kmutnb.ac.th
 • เบอร์โทรศัพท์ : 0-2555-2412
 • สาขาวิชาที่รับผิดชอบ : X-MIE ศูนย์อมตะนคร
Image

เปรมวดี อาวุธกรรมปรีชา

นักวิชาการศึกษา

 • อีเมล์ : premwadee@grad.kmutnb.ac.th
 • เบอร์โทรศัพท์ : 0-2555-2413
 • สาขาวิชาที่รับผิดชอบ : DPRD, DTE, DCEE, MTT, MTM, MTE, S-MTE, MTC, G-MTC, S-MTCT, MCEM, DAST, DMA, MAST, S-MAST, MMA
Image

ชิดชญา แซ่ลิ้ว

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

 • อีเมล์ : chidchaya.s@grad.kmutnb.ac.th
 • เบอร์โทรศัพท์ : 0-2555-2410
 • สาขาวิชาที่รับผิดชอบ : S-MIOP
Image

รุ่งนภา พันธุ์เอก

ช่างเทคนิค

 • อีเมล์ : roongnapa@grad.kmutnb.ac.th
 • เบอร์โทรศัพท์ : 0-2555-2410
 • สาขาวิชาที่รับผิดชอบ : X-MCM
Image

มนัสนันท์ รัศมีวิศวะ

นักวิชาการศึกษา

 • อีเมล์ : manussanan@grad.kmutnb.ac.th
 • เบอร์โทรศัพท์ : 0-2555-2414
 • สาขาวิชาที่รับผิดชอบ : DVTM, S-DVTM, TEM, MIB, MBA, X-DBR, S-MBR, DBIT, MBIT, MENV, S-METM
Image

ปิยนาฏ ศรีจงกล

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

 • อีเมล์ : piyanat@grad.kmutnb.ac.th
 • เบอร์โทรศัพท์ : 0-2555-2405
 • สาขาวิชาที่รับผิดชอบ : X-MBR
Image

กันตภัสสร พินิจเวชการ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

 • อีเมล์ : kuntapassorn@grad.kmutnb.ac.th
 • เบอร์โทรศัพท์ : 0-2555-2407
 • สาขาวิชาที่รับผิดชอบ : S-MAPIDS
Image

ตรินัยน์ ยืนยงสุวรรณ

นักประชาสัมพันธ์

 • อีเมล์ : trinai@grad.kmutnb.ac.th
 • เบอร์โทรศัพท์ : 0-2555-2422
 • สาขาวิชาที่รับผิดชอบ : S-MCET
Image

ชุมพล ศรีปิ่นแก้ว

พนักงานบริการ

 • อีเมล์ : -
 • เบอร์โทรศัพท์ : 0-2555-2410
 • สาขาวิชาที่รับผิดชอบ : -
Image

มานพ ชูราศรี

พนักงานขับรถยนต์

 • อีเมล์ : -
 • เบอร์โทรศัพท์ : 0-2555-2410
 • สาขาวิชาที่รับผิดชอบ : -