fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

การจัดทำหลักสูตร และมคอ.

ขั้นตอนการจัดทำหลักสูตร

ขั้นตอนการจัดทำหลักสูตร

ลำดับ เรื่อง อัพเดท จำนวนดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร
1 การเสนอหลักการและนโยบายในการขอเปิดหลักสูตรใหม่ 2020-09-10 87 DOWNLOAD
2 การเสนอหลักสูตรใหม่ (มคอ.2) 2020-09-10 69 DOWNLOAD
3 การปรับปรุงแก้ไขแบบมากรายการ โครงสร้างหลักสูตรเปลี่ยนแปลง 2020-09-10 27 DOWNLOAD
4 การปรับปรุงแก้ไขแบบเล็กน้อย โครงสร้างหลักสูตรไม่เปลี่ยนแปลง 2020-09-10 36 DOWNLOAD
5 การเสนอโครงการพิเศษใหม่ 2020-09-10 23 DOWNLOAD
6 การปิดหลักสูตร 2020-09-10 10 DOWNLOAD
7 การเสนอเรื่องเข้าที่ประชุม 2020-09-10 37 DOWNLOAD
8 คำจำกัดความในการจัดการศึกษาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 2020-10-06 43 DOWNLOAD