fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

การจัดทำหลักสูตร และมคอ.

ขั้นตอนการจัดทำหลักสูตร

ขั้นตอนการจัดทำหลักสูตร

ลำดับ เรื่อง อัพเดท จำนวนดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร
1 การเสนอหลักการและนโยบายในการขอเปิดหลักสูตรใหม่ 2020-09-10 92 DOWNLOAD
2 การเสนอหลักสูตรใหม่ (มคอ.2) 2020-09-10 73 DOWNLOAD
3 การปรับปรุงแก้ไขแบบมากรายการ โครงสร้างหลักสูตรเปลี่ยนแปลง 2020-09-10 31 DOWNLOAD
4 การปรับปรุงแก้ไขแบบเล็กน้อย โครงสร้างหลักสูตรไม่เปลี่ยนแปลง 2020-09-10 38 DOWNLOAD
5 การเสนอโครงการพิเศษใหม่ 2020-09-10 30 DOWNLOAD
6 การปิดหลักสูตร 2020-09-10 10 DOWNLOAD
7 การเสนอเรื่องเข้าที่ประชุม 2020-09-10 44 DOWNLOAD
8 คำจำกัดความในการจัดการศึกษาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 2020-10-06 47 DOWNLOAD