fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

การจัดทำหลักสูตร และมคอ.

ขั้นตอนการจัดทำหลักสูตร

ขั้นตอนการจัดทำหลักสูตร

ลำดับ เรื่อง อัพเดท จำนวนดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร
1 การเสนอหลักการและนโยบายในการขอเปิดหลักสูตรใหม่ 2020-09-10 49 DOWNLOAD
2 การเสนอหลักสูตรใหม่ (มคอ.2) 2020-09-10 47 DOWNLOAD
3 การปรับปรุงแก้ไขแบบมากรายการ โครงสร้างหลักสูตรเปลี่ยนแปลง 2020-09-10 22 DOWNLOAD
4 การปรับปรุงแก้ไขแบบเล็กน้อย โครงสร้างหลักสูตรไม่เปลี่ยนแปลง 2020-09-10 24 DOWNLOAD
5 การเสนอโครงการพิเศษใหม่ 2020-09-10 9 DOWNLOAD
6 การปิดหลักสูตร 2020-09-10 6 DOWNLOAD
7 การเสนอเรื่องเข้าที่ประชุม 2020-09-10 23 DOWNLOAD
8 คำจำกัดความในการจัดการศึกษาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 2020-10-06 28 DOWNLOAD