fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

คณะกรรมการประจำ

คณะกรรมการประจำ

Image

ศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ เซี่ยงฉิน

ประธานกรรมการ

 • อธิการบดี
Image

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพจน์ จันทร์วิพัฒน์

รองประธานกรรมการ

 • คณบดี
 • บัณฑิตวิทยาลัย
Image

รองศาสตราจารย์ ดร.เสาวณิต สุขภารังษี

กรรมการ

 • รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
Image

รองศาสตราจารย์ ดร.อุดมเกียรติ นนทแก้ว

กรรมการ

 • คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์
Image

รองศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ สถิรยากร

กรรมการ

 • คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
 • คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
Image

รองศาสตราจารย์ ดร.สมิตร ส่งพิริยะกิจ

กรรมการ

 • คณบดีวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
 • วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
Image

รองศาสตราจารย์ ดร.สุรพันธ์ ยิ้มมั่น

กรรมการ

 • คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์
 • คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์
Image

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะรัชช์ กุลเมธี

กรรมการ

 • คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร
 • คณะอุตสาหกรรมเกษตร
Image

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษฎากร บุดดาจันทร์

กรรมการ

 • คณบดีคณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม
 • คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม
Image

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนันฑา สดสี

กรรมการ

 • คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล
 • คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล
Image

ศาสตราจารย์ ดร.มานพ ชูนิล

กรรมการ

 • คณบดีคณะศิลปศาสตร์ประยุกต์
 • คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์
Image

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุรสิทธิ์ แสงสุริยะ

กรรมการ

 • คณบดีคณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ
 • คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ
Image

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สไบทิพย์ ตุงคะมณี

กรรมการ

 • คณบดีคณะวิทยาศาสตร์พลังงานและสิ่งแวดล้อม
 • คณะวิทยาศาตร์ พลังงาน และสิ่งแวดล้อม
Image

ศาสตราจารย์ ดร.ธานินทร์ ศิลป์จารุ

กรรมการ

 • คณบดีคณะบริหารธุรกิจ
 • คณะบริหารธุรกิจ
Image

รองศาสตราจารย์ ดร.สักรินทร์ อยู่ผ่อง

กรรมการ

 • คณบดีคณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม
 • คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม
Image

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พีระศักดิ์ เสรีกุล

กรรมการ

 • รักษาการแทนคณบดีคณะบริหารธุรกิจ และอุตสาหกรรมบริการ
 • คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ
Image

ศาสตราจารย์ ดร.สุทธิศักดิ์ พงศ์ธนาพาณิช

เลขานุการ

 • รองคณบดีฝ่ายบริหารและวิชาการ
 • บัณฑิตวิทยาลัย
Image

รองศาสตราจารย์ ดร.กฤษณ์ อ่างแก้ว

ผู้ช่วยเลขานุการ

 • รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและประกันคุณภาพการศึกษา
 • บัณฑิตวิทยาลัย
Image

นางกัญญณัช เชยชุ่ม

ผู้ช่วยเลขานุการ

 • หัวหน้าสำนักงานคณบดี
 • บัณฑิตวิทยาลัย
Image

นางสาวกาญจนา กลิ่นชวนชื่น

ผู้ช่วยเลขานุการ

 • นักวิชาการศึกษา
 • บัณฑิตวิทยาลัย