fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

คณะกรรมการประจำ

คณะกรรมการประจำ

Image

ศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ เซี่ยงฉิน

ประธานกรรมการ

 • อธิการบดี
Image

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพจน์ จันทร์วิพัฒน์

รองประธานกรรมการ

 • คณบดี
 • บัณฑิตวิทยาลัย
Image

ศาสตราจารย์ ดร.เสาวณิต สุขภารังษี

กรรมการ

 • รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
Image

รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติชัย ธนทรัพย์สิน

กรรมการ

 • คณบดี
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์
Image

รองศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ สถิรยากร

กรรมการ

 • คณบดี
 • คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
Image

รองศาสตราจารย์ ดร.สมิตร ส่งพิริยะกิจ

กรรมการ

 • คณบดี
 • วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
Image

รองศาสตราจารย์ ดร.เพียรพูล กมลจิตร์ประภา

กรรมการ

 • คณบดี
 • คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์
Image

รองศาสตราจารย์ ดร.รัชนี เจริญ

กรรมการ

 • คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร
 • คณะอุตสาหกรรมเกษตร
Image

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษฎากร บุดดาจันทร์

กรรมการ

 • คณบดี
 • คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม
Image

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนันฑา สดสี

กรรมการ

 • คณบดี
 • คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล
Image

ศาสตราจารย์ ดร.มานพ ชูนิล

กรรมการ

 • คณบดี
 • คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์
Image

รองศาสตราจารย์ ดร.ธนา อนันต์อาชา

กรรมการ

 • คณบดี
 • คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ
Image

รองศาสตราจารย์ ดร.อัยยะ จันทรศิริ

กรรมการ

 • คณบดี
 • คณะวิทยาศาตร์ พลังงาน และสิ่งแวดล้อม
Image

รองศาสตราจารย์ ดร.สุนีย์ วรรธนโกมล

กรรมการ

 • คณบดี
 • คณะบริหารธุรกิจ
Image

รองศาสตราจารย์ ดร.สักรินทร์ อยู่ผ่อง

กรรมการ

 • คณบดี
 • คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม
Image

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พีระศักดิ์ เสรีกุล

กรรมการ

 • รักษาการแทนคณบดี
 • คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ
Image

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัญญาทิพ พิชิตการค้า

กรรมการ

 • คณบดี
 • คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม
Image

ศาสตราจารย์ ดร.สุทธิศักดิ์ พงศ์ธนาพาณิช

เลขานุการ

 • รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวางแผนพัฒนา
 • บัณฑิตวิทยาลัย
Image

รองศาสตราจารย์ ดร.กฤษณ์ อ่างแก้ว

ผู้ช่วยเลขานุการ

 • รองคณบดีฝ่ายบริหารและกิจการพิเศษ
 • บัณฑิตวิทยาลัย
Image

นางสาวกาญจนา กลิ่นชวนชื่น

ผู้ช่วยเลขานุการ

 • หัวหน้าสำนักงานคณบดี
 • บัณฑิตวิทยาลัย
Image

นางสาวรุ่งนภา พันธุ์เอก

ผู้ช่วยเลขานุการ

 • เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
 • บัณฑิตวิทยาลัย
Image

นางสาวกิตติมา แก้วแพร่

ผู้ช่วยเลขานุการ

 • เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
 • บัณฑิตวิทยาลัย