fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

รายงานประกันคุณภาพการศึกษา

รายงานประกันคุณภาพการศึกษา

รายงานประกันคุณภาพการศึกษา

ลำดับ เรื่อง ปีการศึกษา จำนวนดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร
1 แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาประกันคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (Education Criteria for Performance Excellence : EdPEx) ปีการศึกษา 2566
อัพเดท: 2024-02-20
2566 3 DOWNLOAD
2 แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาประกันคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์การบริหารคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (EdPEx)
อัพเดท: 2024-02-20
2565 8 DOWNLOAD
3 รายงานการประเมินตนเองตามเกณฑ์การบริหารคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (EdPEx) ปีการศึกษา 2565
อัพเดท: 2024-02-20
2565 19 DOWNLOAD
4 รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์การบริหารคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (EdPEx) ปีการศึกษา 2565 บัณฑิตวิทยาลัย
อัพเดท: 2024-02-20
2565 9 DOWNLOAD
5 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการประกันคุณภาพภายในบัณฑิตวิทยาลัย ปีการศึกษา 2564
อัพเดท: 2022-08-22
2564 4 DOWNLOAD
6 คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในบัณฑิตวิทยาลัย ปีการศึกษา 2564
อัพเดท: 2022-08-22
2564 4 DOWNLOAD
7 รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2564
อัพเดท: 2022-08-22
2564 14 DOWNLOAD
8 คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในบัณฑิตวิทยาลัย ปีการศึกษา 2563
อัพเดท: 2021-06-11
2563 31 DOWNLOAD
9 แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในบัณฑิตวิทยาลัย ปีการศึกษา 2563
อัพเดท: 2021-06-11
2563 5 DOWNLOAD
10 รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2563
อัพเดท: 2022-02-25
2563 11 DOWNLOAD
11 รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2563
อัพเดท: 2022-02-25
2563 1 DOWNLOAD
12 แผนรองรับการประเมินคุณภาพภายในตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจประเมิน ปีการศึกษา 2561
อัพเดท: 2019-09-03
2562 19 DOWNLOAD
13 แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในบัณฑิตวิทยาลัย ปีการศึกษา 2562
อัพเดท: 2020-06-05
2562 7 DOWNLOAD
14 คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในบัณฑิตวิทยาลัย ปีการศึกษา 2562
อัพเดท: 2020-06-05
2562 9 DOWNLOAD
15 เป้าหมายและผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2562
อัพเดท: 2020-06-05
2562 4 DOWNLOAD
16 รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2562
อัพเดท: 2020-07-15
2562 38 DOWNLOAD
17 รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2562
อัพเดท: 2020-12-17
2562 20 DOWNLOAD
18 แนวปฏิบัติที่ดีการประกันคุณภาพการศึกษา รอบปีการศึกษา 2561
อัพเดท: 2018-12-04
2561 15 DOWNLOAD
19 แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในบัณฑิตวิทยาลัย ปีการศึกษา 2561
อัพเดท: 2018-12-04
2561 7 DOWNLOAD
20 เป้าหมายและผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2561
อัพเดท: 2018-12-04
2561 8 DOWNLOAD
21 แผนรองรับการประเมินคุณภาพภายในตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจประเมิน ปีการศึกษา 2560
อัพเดท: 2018-12-04
2561 7 DOWNLOAD
22 รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา2561
อัพเดท: 2019-06-28
2561 24 DOWNLOAD
23 รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2561
อัพเดท: 2019-09-03
2561 8 DOWNLOAD
24 รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2560
อัพเดท: 2018-09-07
2560 67 DOWNLOAD
25 รายงานผลตามแผนรองรับการประเมินและแผนพัฒนาฯ ปีการศึกษา 2560
อัพเดท: 2018-09-06
2560 20 DOWNLOAD
26 แนวปฏิบัติที่ดีการประกันคุณภาพการศึกษา รอบปีการศึกษา 2560
อัพเดท: 2018-09-06
2560 23 DOWNLOAD
27 แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายใน และเป้าหมายการประกันคุณภาพ ปีการศึกษา 2560
อัพเดท: 2018-09-06
2560 72 DOWNLOAD
28 เป้าหมายและผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2560
อัพเดท: 2018-09-06
2560 55 DOWNLOAD
29 แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย ปีการศึกษา 2560
อัพเดท: 2018-09-06
2560 56 DOWNLOAD
30 รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
อัพเดท: 2018-12-04
2560 10 DOWNLOAD