fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

รายงานประกันคุณภาพการศึกษา

รายงานประกันคุณภาพการศึกษา

รายงานประกันคุณภาพการศึกษา

ลำดับ เรื่อง ปีการศึกษา จำนวนดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร
1 แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาประกันคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์การบริหารคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ
อัพเดท: 2023-08-11
2565 2 DOWNLOAD
2 รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2565
อัพเดท: 2023-08-11
2565 5 DOWNLOAD
3 รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา 2565 บัณฑิตวิทยาลัย
อัพเดท: 2023-09-13
2565 3 DOWNLOAD
4 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการประกันคุณภาพภายในบัณฑิตวิทยาลัย ปีการศึกษา 2564
อัพเดท: 2022-08-22
2564 4 DOWNLOAD
5 คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในบัณฑิตวิทยาลัย ปีการศึกษา 2564
อัพเดท: 2022-08-22
2564 3 DOWNLOAD
6 รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2564
อัพเดท: 2022-08-22
2564 14 DOWNLOAD
7 คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในบัณฑิตวิทยาลัย ปีการศึกษา 2563
อัพเดท: 2021-06-11
2563 31 DOWNLOAD
8 แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในบัณฑิตวิทยาลัย ปีการศึกษา 2563
อัพเดท: 2021-06-11
2563 5 DOWNLOAD
9 รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2563
อัพเดท: 2022-02-25
2563 10 DOWNLOAD
10 รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2563
อัพเดท: 2022-02-25
2563 1 DOWNLOAD
11 แผนรองรับการประเมินคุณภาพภายในตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจประเมิน ปีการศึกษา 2561
อัพเดท: 2019-09-03
2562 19 DOWNLOAD
12 แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในบัณฑิตวิทยาลัย ปีการศึกษา 2562
อัพเดท: 2020-06-05
2562 7 DOWNLOAD
13 คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในบัณฑิตวิทยาลัย ปีการศึกษา 2562
อัพเดท: 2020-06-05
2562 9 DOWNLOAD
14 เป้าหมายและผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2562
อัพเดท: 2020-06-05
2562 4 DOWNLOAD
15 รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2562
อัพเดท: 2020-07-15
2562 38 DOWNLOAD
16 รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2562
อัพเดท: 2020-12-17
2562 20 DOWNLOAD
17 แนวปฏิบัติที่ดีการประกันคุณภาพการศึกษา รอบปีการศึกษา 2561
อัพเดท: 2018-12-04
2561 15 DOWNLOAD
18 แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในบัณฑิตวิทยาลัย ปีการศึกษา 2561
อัพเดท: 2018-12-04
2561 7 DOWNLOAD
19 เป้าหมายและผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2561
อัพเดท: 2018-12-04
2561 8 DOWNLOAD
20 แผนรองรับการประเมินคุณภาพภายในตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจประเมิน ปีการศึกษา 2560
อัพเดท: 2018-12-04
2561 7 DOWNLOAD
21 รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา2561
อัพเดท: 2019-06-28
2561 24 DOWNLOAD
22 รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2561
อัพเดท: 2019-09-03
2561 8 DOWNLOAD
23 รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2560
อัพเดท: 2018-09-07
2560 67 DOWNLOAD
24 รายงานผลตามแผนรองรับการประเมินและแผนพัฒนาฯ ปีการศึกษา 2560
อัพเดท: 2018-09-06
2560 20 DOWNLOAD
25 แนวปฏิบัติที่ดีการประกันคุณภาพการศึกษา รอบปีการศึกษา 2560
อัพเดท: 2018-09-06
2560 23 DOWNLOAD
26 แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายใน และเป้าหมายการประกันคุณภาพ ปีการศึกษา 2560
อัพเดท: 2018-09-06
2560 72 DOWNLOAD
27 เป้าหมายและผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2560
อัพเดท: 2018-09-06
2560 55 DOWNLOAD
28 แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย ปีการศึกษา 2560
อัพเดท: 2018-09-06
2560 56 DOWNLOAD
29 รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
อัพเดท: 2018-12-04
2560 10 DOWNLOAD