fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

รายงานประกันคุณภาพการศึกษา

รายงานประกันคุณภาพการศึกษา

รายงานประกันคุณภาพการศึกษา

ลำดับ เรื่อง ปีการศึกษา จำนวนดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร
1 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการประกันคุณภาพภายในบัณฑิตวิทยาลัย ปีการศึกษา 2564
อัพเดท: 2022-08-22
2564 3 DOWNLOAD
2 คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในบัณฑิตวิทยาลัย ปีการศึกษา 2564
อัพเดท: 2022-08-22
2564 3 DOWNLOAD
3 รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2564
อัพเดท: 2022-08-22
2564 11 DOWNLOAD
4 คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในบัณฑิตวิทยาลัย ปีการศึกษา 2563
อัพเดท: 2021-06-11
2563 30 DOWNLOAD
5 แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในบัณฑิตวิทยาลัย ปีการศึกษา 2563
อัพเดท: 2021-06-11
2563 5 DOWNLOAD
6 รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2563
อัพเดท: 2022-02-25
2563 10 DOWNLOAD
7 รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2563
อัพเดท: 2022-02-25
2563 1 DOWNLOAD
8 แผนรองรับการประเมินคุณภาพภายในตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจประเมิน ปีการศึกษา 2561
อัพเดท: 2019-09-03
2562 19 DOWNLOAD
9 แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในบัณฑิตวิทยาลัย ปีการศึกษา 2562
อัพเดท: 2020-06-05
2562 7 DOWNLOAD
10 คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในบัณฑิตวิทยาลัย ปีการศึกษา 2562
อัพเดท: 2020-06-05
2562 9 DOWNLOAD
11 เป้าหมายและผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2562
อัพเดท: 2020-06-05
2562 4 DOWNLOAD
12 รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2562
อัพเดท: 2020-07-15
2562 38 DOWNLOAD
13 รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2562
อัพเดท: 2020-12-17
2562 20 DOWNLOAD
14 แนวปฏิบัติที่ดีการประกันคุณภาพการศึกษา รอบปีการศึกษา 2561
อัพเดท: 2018-12-04
2561 15 DOWNLOAD
15 แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในบัณฑิตวิทยาลัย ปีการศึกษา 2561
อัพเดท: 2018-12-04
2561 7 DOWNLOAD
16 เป้าหมายและผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2561
อัพเดท: 2018-12-04
2561 8 DOWNLOAD
17 แผนรองรับการประเมินคุณภาพภายในตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจประเมิน ปีการศึกษา 2560
อัพเดท: 2018-12-04
2561 7 DOWNLOAD
18 รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา2561
อัพเดท: 2019-06-28
2561 24 DOWNLOAD
19 รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2561
อัพเดท: 2019-09-03
2561 8 DOWNLOAD
20 รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2560
อัพเดท: 2018-09-07
2560 67 DOWNLOAD
21 รายงานผลตามแผนรองรับการประเมินและแผนพัฒนาฯ ปีการศึกษา 2560
อัพเดท: 2018-09-06
2560 20 DOWNLOAD
22 แนวปฏิบัติที่ดีการประกันคุณภาพการศึกษา รอบปีการศึกษา 2560
อัพเดท: 2018-09-06
2560 23 DOWNLOAD
23 แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายใน และเป้าหมายการประกันคุณภาพ ปีการศึกษา 2560
อัพเดท: 2018-09-06
2560 72 DOWNLOAD
24 เป้าหมายและผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2560
อัพเดท: 2018-09-06
2560 55 DOWNLOAD
25 แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย ปีการศึกษา 2560
อัพเดท: 2018-09-06
2560 56 DOWNLOAD
26 รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
อัพเดท: 2018-12-04
2560 10 DOWNLOAD