fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

บริการการศึกษา

คู่มือการทำวิทยานิพนธ์

คู่มือการทำวิทยานิพนธ์

ลำดับ เรื่อง อัพเดท จำนวนดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร
1 Template ใบรับรองวิทยานิพนธ์ (กรรมการ 3 ท่าน) 2018-11-29 11:29:11 800 TH ENG
2 Template ใบรับรองวิทยานิพนธ์ (กรรมการ 4 ท่าน) 2018-11-29 11:28:56 378 TH ENG
3 Template ใบรับรองวิทยานิพนธ์ (กรรมการ 5 ท่าน) 2018-11-29 11:28:17 1116 TH ENG
4 การส่ง CD 2018-04-03 10:54:06 494 TH
5 การเสนอโครงการวิทยานิพนธ์ 2019-02-15 11:37:53 800 TH
6 การสอบหัวข้อวิทยานิพนธ์ 2019-02-15 11:39:01 376 TH
7 การสอบความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ 2019-02-15 11:41:03 266 TH
8 การสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ 2019-02-15 11:41:19 404 TH
9 ส่วนประกอบของวิทยานิพนธ์ 2019-02-15 15:14:22 757 TH
10 รายละเอียดการพิมพ์วิทยานิพนธ์ 2019-02-15 15:24:03 1135 TH
11 การเขียนบรรณานุกรมแบบ APA 2019-02-15 15:15:58 741 TH
12 การเขียนบรรณานุกรมแบบ MLA 2019-02-15 15:16:29 333 TH
13 ตัวอย่างการพิมพ์วิทยานิพนธ์ 2019-02-15 15:38:24 1586 TH
14 Thesis Handbook 2019-07-26 10:06:29 66 ENG