fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหาร

Image

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพจน์ จันทร์วิพัฒน์

ประธานกรรมการ

 • คณบดี
 • บัณฑิตวิทยาลัย
Image

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐะปะนีย์ ตรีรัตนภรณ์

กรรมการ

 • รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์
Image

อาจารย์ ดร.ปิยะ กรกชจินตนาการ

กรรมการ

 • รองคณบดีฝ่ายวิชาการและมาตรฐานวิชาชีพ
 • คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
Image

รองศาสตราจารย์ ดร.สมภพ ทองปลิว

กรรมการ

 • รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
 • วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
Image

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุสรา ศรีสรวล

กรรมการ

 • รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
 • คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์
Image

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัควัฒน์ เดชชีวะ

กรรมการ

 • รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะอุตสาหกรรมเกษตร
 • คณะอุตสาหกรรมเกษตร
Image

รองศาสตราจารย์ ดร.ธัญญา ปรเมษฐานุวัฒน์

กรรมการ

 • รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย
 • คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม
Image

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ชาย ตั้งวรรณวิทย์

กรรมการ

 • รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย
 • คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล
Image

อาจารย์ ดร.กานต์ชนก วรรธนะสิน

กรรมการ

 • รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
 • คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์
Image

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วศิน วิเศษศักดิ์ดี

กรรมการ

 • รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
 • คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ
Image

รองศาสตราจารย์ ดร.ภาณุพงศ์ ใจบาล

กรรมการ

 • รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
 • คณะวิทยาศาตร์ พลังงาน และสิ่งแวดล้อม
Image

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพล พุ่มศิริ

กรรมการ

 • รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
 • คณะบริหารธุรกิจ
Image

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฑารัตน์ ปิณฑะแพทย์

กรรมการ

 • รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ
 • คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม
Image

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รณินทร์ กิจกล้า

กรรมการ

 • รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายวิชาการ
 • คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ
Image

รองศาสตราจารย์ ดร.กฤษณ์ อ่างแก้ว

กรรมการ

 • รองคณบดีฝ่ายบริหารและกิจการพิเศษ
 • บัณฑิตวิทยาลัย
Image

ศาสตราจารย์ ดร.สุทธิศักดิ์ พงศ์ธนาพาณิช

กรรมการและเลขานุการ

 • รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวางแผนพัฒนา
 • บัณฑิตวิทยาลัย
Image

นางสาวกาญจนา กลิ่นชวนชื่น

ผู้ช่วยเลขานุการ

 • หัวหน้าสำนักงานคณบดี
 • บัณฑิตวิทยาลัย
Image

นางสาวรุ่งนภา พันธุ์เอก

ผู้ช่วยเลขานุการ

 • เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
 • บัณฑิตวิทยาลัย