fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหาร

Image

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพจน์ จันทร์วิพัฒน์

ประธานกรรมการ

 • คณบดี
 • บัณฑิตวิทยาลัย
Image

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิโยรส พรหมดิเรก

กรรมการ

 • รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์
Image

อาจารย์.ดร.ปิยะ กรกชจินตนาการ

กรรมการ

 • รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
 • คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
Image

รองศาสตราจารย์สถาพร ชาตาคม

กรรมการ

 • รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
 • วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
Image

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เพียรพูล เกิดวิชัย

กรรมการ

 • รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
 • คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์
Image

อาจารย์มีชัย ลัดดี

กรรมการ

 • รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา
 • คณะอุตสาหกรรมเกษตร
Image

รองศาสตราจารย์ ดร.ธัญญา ปรเมษฐานุวัฒน์

กรรมการ

 • รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย
 • คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม
Image

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ชาย ตั้งวรรณวิทย์

กรรมการ

 • รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
 • คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล
Image

อาจารย์ ดร.วัชรี ไพสาทย์

กรรมการ

 • รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
 • คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์
Image

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนา อนันต์อาชา

กรรมการ

 • รองคณบดีฝ่ายวิชาการและงานวิจัยสร้างสรรค์
 • คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ
Image

อาจารย์ ดร.ธนากร รัตนะ

กรรมการ

 • รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
 • คณะวิทยาศาตร์ พลังงาน และสิ่งแวดล้อม
Image

รองศาสตราจารย์ ดร.สุนีย์ วรรธนโกมล

กรรมการ

 • รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
 • คณะบริหารธุรกิจ
Image

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุลีวรรณ โชติวงษ์

กรรมการ

 • รองคณบดีฝ่ายวิชาการและสหกิจศึกษา
 • คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม
Image

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รณินทร์ กิจกล้า

กรรมการ

 • รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
 • คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ
Image

รองศาสตราจารย์ ดร.กฤษณ์ อ่างแก้ว

กรรมการ

 • รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและประกันคุณภาพการศึกษา
 • บัณฑิตวิทยาลัย
Image

ศาสตราจารย์ ดร.สุทธิศักดิ์ พงศ์ธนาพาณิช

กรรมการและเลขานุการ

 • รองคณบดีฝ่ายบริหารและวิชาการ
 • บัณฑิตวิทยาลัย
Image

นางกัญญณัช เชยชุ่ม

ผู้ช่วยเลขานุการ

 • หัวหน้าสำนักงานคณบดี
 • บัณฑิตวิทยาลัย
Image

นางสาวกัญญาวีร์ ปัทมดิลก

ผู้ช่วยเลขานุการ

 • หัวหน้าฝ่ายวิชาการ
 • บัณฑิตวิทยาลัย