fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหาร

Image

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพจน์ จันทร์วิพัฒน์

ประธานกรรมการ

 • คณบดี
 • บัณฑิตวิทยาลัย
Image

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐะปะนีย์ ตรีรัตนภรณ์

กรรมการ

 • รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์
Image

อาจารย์ ดร.ปิยะ กรกชจินตนาการ

กรรมการ

 • รองคณบดีฝ่ายวิชาการและมาตรฐานวิชาชีพ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
Image

รองศาสตราจารย์ ดร.สมภพ ทองปลิว

กรรมการ

 • รองคณบดีฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
Image

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุสรา ศรีสรวล

กรรมการ

 • รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์
Image

อาจารย์ ดร.พัชรี ปราศจาก

กรรมการ

 • รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา คณะอุตสาหกรรมเกษตร
Image

รองศาสตราจารย์ ดร.ธัญญา ปรเมษฐานุวัฒน์

กรรมการ

 • รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม
Image

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ชาย ตั้งวรรณวิทย์

กรรมการ

 • รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
Image

อาจารย์ ดร.กานต์ชนก วรรธนะสิน

กรรมการ

 • รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์
Image

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วศิน วิเศษศักดิ์ดี

กรรมการ

 • รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ
Image

รองศาสตราจารย์ ดร.ภาณุพงศ์ ใจบาล

กรรมการ

 • รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม
Image

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพล พุ่มศิริ

กรรมการ

 • รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะบริหารธุรกิจ
Image

รองศาสตราจารย์ ดร.ชุลีวรรณ โชติวงษ์

กรรมการ

 • รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม
Image

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รณินทร์ กิจกล้า

กรรมการ

 • รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ
Image

รองศาสตราจารย์ ดร.กฤษณ์ อ่างแก้ว

กรรมการ

 • รองคณบดีฝ่ายบริหารและกิจการพิเศษ
Image

ศาสตราจารย์ ดร.สุทธิศักดิ์ พงศ์ธนาพาณิช

กรรมการและเลขานุการ

 • รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวางแผนพัฒนา บัณฑิตวิทยาลัย
Image

นางสาวกาญจนา กลิ่นชวนชื่น

ผู้ช่วยเลขานุการ

 • หัวหน้าสำนักงานคณบดี
Image

นางสาวรุ่งนภา พันธุ์เอก

ผู้ช่วยเลขานุการ

 • เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป บัณฑิตวิทยาลัย