fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

บริการการศึกษา

ดาวน์โหลดใบคำร้อง

ดาวน์โหลดใบคำร้อง

ลำดับ เรื่อง อัพเดท จำนวนดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร
1 บ.001 คำร้องขอเสนอโครงการวิทยานิพนธ์และแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 2021-03-24 11:08:23 6773 TH ENG
2 บ.002 คำร้องขออนุมัติเปลี่ยนแปลงอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ 2021-03-31 14:32:22 1521 TH ENG
3 บ.003 คำร้องขอสอบหัวข้อ/ความก้าวหน้า 2021-03-31 14:34:12 7397 TH ENG
4 บ.004 คำร้องขอสอบป้องกันวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ 2021-03-31 14:34:47 5399 TH ENG
5 บ.005 คำร้องขอสอบประมวลความรู้/ขอสอบวัดคุณสมบัติ 2021-03-31 14:35:24 2146 TH ENG
6 บ.006 คำร้องขอส่งโครงการวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ ฉบับแก้ไข 2021-03-31 14:36:06 2110 TH ENG
7 บ.007 คำร้องขอหนังสือขยายเวลาเพื่อลาศึกษา/ส่งตัวกลับเข้าปฏิบัติงาน 2021-03-31 14:37:27 380 TH ENG
8 บ.008 คำร้องขอลาพักการศึกษา/ขอกลับเข้าศึกษา 2021-03-31 14:36:48 828 TH ENG
9 บ.009 คำร้องขอส่งผลงานที่ได้นำเสนอ/ตีพิมพ์ 2021-03-31 14:38:10 3781 TH ENG
10 บ.010 คำร้องขอรับทุนสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการระดับนานาชาติ 2021-03-31 14:38:56 2184 TH ENG
11 บ.011 คำร้องขอรับทุนสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ (แผน ข) 2021-03-31 14:39:23 891 TH ENG
12 บ.013 คำร้องเสนอผลการตรวจสอบการคัดลอกหรือลอกเลียนผลงานทางวิชาการ 2021-03-31 14:40:49 2826 TH ENG
13 บ.014 คำร้องขอเสนอผลการสอบภาษาต่างประเทศ 2021-03-31 14:30:13 832 TH ENG
14 บ.015 คำร้องขอลาออก (กรณีไม่สำเร็จการศึกษา) 2021-03-31 14:41:47 425 TH ENG
15 บ.016 คำร้องขอรายงานนักศึกษาเดินทางไปทำกิจกรรมทางวิชาการ ณ ต่างประเทศ 2021-03-31 14:42:27 1356 TH ENG
16 บ.017 คำร้องขอรายงานนักศึกษาต่างชาติเดินทางเข้ามาทำกิจกรรมทางวิชาการใน มจพ. 2021-03-31 14:43:09 39 TH
17 บ.018 คำร้องขอเลื่อนสอบ 2021-03-24 11:49:39 69 TH
18 บ. 101 แบบฟอร์มเสนอโครงการวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ 2021-03-31 14:58:23 1058 TH
19 บ. 102 โครงการย่อ/บทคัดย่อ 2021-09-17 10:21:29 1816 TH
20 บ. 103 ประวัติอาจารย์บัณฑิตศึกษา 2021-03-31 14:59:22 248 TH
21 บ. 201 คำร้องขอผ่อนผันการขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ 2021-12-22 14:46:39 749 TH
22 บ. 202 คำร้องขอหนังสือรับรองผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ 2021-03-31 15:01:52 56 TH
23 บ. 203 คำร้องขอเป็นนักศึกษาพิเศษ 2021-03-31 15:02:30 31 TH
24 บ. 204 คำร้องขออนุมัติผลการสำเร็จการศึกษา 2021-03-31 15:03:11 1044 TH
25 บ. 205 คำร้องขอเปลี่ยนแผนการศึกษา/สาขาวิชา/แขนงวิชา 2021-03-31 15:03:54 48 TH
26 บ. 206 คำร้องขอคืนสภาพการเป็นนักศึกษา 2021-03-31 15:04:36 227 TH
27 บ. 207 คำร้องทั่วไป 2021-03-31 15:05:04 1901 TH