fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

การจัดทำหลักสูตร และมคอ.

การดำเนินงานการจัดทำหลักสูตรใหม่/ปรับปรุง

การดำเนินงานการจัดทำหลักสูตรใหม่/ปรับปรุง

ลำดับ เรื่อง อัพเดท จำนวนดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร
1 การดำเนินงานเสนอต่อคณะกรรมการบริหารและประจำบัณฑิตวิทยาลัย 2020-09-10 54 DOWNLOAD
2 การดำเนินงานเสนอต่อสภาวิชาการ 2020-09-10 26 DOWNLOAD
3 การดำเนินงานเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย 2020-09-10 9 DOWNLOAD
4 การดำเนินงานเสนอต่อ สป.อว. ผ่านระบบ CHECO 2020-09-10 16 DOWNLOAD