fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

หลักสูตรบัณฑิตศึกษา

หลักสูตรปริญญาโท ปีการศึกษา 2557

คณะวิศวกรรมศาสตร์

ลำดับ ภาควิชา เว็บไซต์ อัพเดท จำนวน ไฟล์เอกสาร
1 วิศวกรรมเครื่องกล (E-MME) 2018-11-08 2 DOWNLOAD
2 วิศวกรรมเครื่องกล (MME) 2018-11-08 2 DOWNLOAD
3 วิศวกรรมการบินและอวกาศ (MAE) 2018-11-08 2 DOWNLOAD
4 วิศวกรรมไฟฟ้า (MEE) 2018-11-08 7 DOWNLOAD
5 วิศวกรรมการผลิต (MPE) 2018-11-08 1 DOWNLOAD
6 วิศวกรรมเคมี (MCHE) 2018-11-08 2 DOWNLOAD
7 วิศวกรรมขนถ่ายวัสดุและโลจิสติกส์ (MHLE) 2018-11-08 3 DOWNLOAD
8 วิศวกรรมวัสดุ (MPTE) 2018-11-08 1 DOWNLOAD
9 วิศวกรรมอัตโนมัติ (MAUE) 2018-11-08 4 DOWNLOAD
10 วิศวกรรมโยธา (MCE) 2018-11-08 7 DOWNLOAD
11 การบริหารงานก่อสร้าง (XMCM) 2018-11-08 1 DOWNLOAD
12 วิศวกรรมอุตสาหการ (MIE) 2018-11-08 3 DOWNLOAD
13 วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม (XMIE) 2018-11-08 5 DOWNLOAD

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

ลำดับ ภาควิชา เว็บไซต์ อัพเดท จำนวน ไฟล์เอกสาร
1 เครื่องกล (MTM) 2018-11-08 2 DOWNLOAD
2 วิศวกรรมแมคาทรอนิกส์ (MTT) 2018-11-08 1 DOWNLOAD
3 ไฟฟ้า (MTE) 2018-11-08 4 DOWNLOAD
4 วิศวกรรมโยธาและการศึกษา (MCEE) 2018-11-08 2 DOWNLOAD
5 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ (MTCT) 2018-11-08 5 DOWNLOAD
6 เทคโนโลยีเทคนิคศึกษา (MET) 2018-11-08 2 DOWNLOAD
7 บริหารอาชีวะและเทคนิคศึกษา (TEM) 2018-11-08 2 DOWNLOAD
8 บริหารธุรกิจอุตสาหกรรม (MBA) 2018-11-08 4 DOWNLOAD
9 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา (MICT) 2018-11-08 2 DOWNLOAD

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ลำดับ ภาควิชา เว็บไซต์ อัพเดท จำนวน ไฟล์เอกสาร
1 เทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกล (MMET) 2018-11-08 2 DOWNLOAD
2 เทคโนโลยีวิศวกรรมยานยนต์และพลังงาน (MAET) 2018-11-08 2 DOWNLOAD
3 สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมพลังงาน (MEET) 2018-11-08 1 DOWNLOAD
4 เทคโนโลยีวิศวกรรมการเชื่อม (MWET) 2018-11-08 1 DOWNLOAD
5 เทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ประยุกต์ (MEEE) 2018-11-08 1 DOWNLOAD
6 การจัดการด้านวิศวกรรมและสิ่งแวดล้อมในเมือง (MUEM) 2018-11-08 1 DOWNLOAD
7 เทคโนโลยีวิศวกรรมการก่อสร้าง (MCET) 2018-11-08 1 DOWNLOAD
8 การจัดการเทคโนโลยีวิศวกรรม (METM) 2018-11-08 1 DOWNLOAD
9 การจัดการนวัตกรรมเพื่อธุรกิจและอุตสาหกรรม (MIMB) 2018-11-08 2 DOWNLOAD

คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์

ลำดับ ภาควิชา เว็บไซต์ อัพเดท จำนวน ไฟล์เอกสาร
1 เคมีอุตสาหกรรม (MIC) 2018-11-08 1 DOWNLOAD
2 คณิตศาสตร์ประยุกต์ (MMA) 2018-11-08 1 DOWNLOAD
3 คณิตศาสตร์เชิงวิทยาการคอมพิวเตอร์ (MMC) 2018-11-08 1 DOWNLOAD
4 ฟิสิกส์ประยุกต์ (MAP) 2018-11-08 2 DOWNLOAD
5 อุปกรณ์การแพทย์ (MMI) 2018-11-08 1 DOWNLOAD
6 เทคโนโลยีอุตสาหกรรมชีวภาพ (MBIT) 2018-11-08 1 DOWNLOAD
7 เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม (MENV) 2018-11-08 3 DOWNLOAD
8 สถิติประยุกต์ (ภาษาไทย) (MAST) 2018-11-08 5 DOWNLOAD
9 วิทยาการคอมพิวเตอร์ (MCS) 2018-11-08 2 DOWNLOAD

คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม

ลำดับ ภาควิชา เว็บไซต์ อัพเดท จำนวน ไฟล์เอกสาร
1 การจัดการอุตสาหกรรม (MIM) 2018-11-12 3 DOWNLOAD
2 วิทยาการสารสนเทศประยุกต์ (MITM) 2018-11-12 1 DOWNLOAD

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล

ลำดับ ภาควิชา เว็บไซต์ อัพเดท จำนวน ไฟล์เอกสาร
1 เทคโนโลยีสารสนเทศ (IMIT) 2018-11-12 4 DOWNLOAD
2 เทคโนโลยีสารสนเทศ (ภาษาไทย) (MITT) 2018-11-12 7 DOWNLOAD
3 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (MMIST) 2018-11-12 3 DOWNLOAD
4 การสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย (MDN) 2018-11-12 4 DOWNLOAD

คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์

ลำดับ ภาควิชา เว็บไซต์ อัพเดท จำนวน ไฟล์เอกสาร
1 การแปลเพื่อการศึกษาและธุรกิจ (SMTEB) 2018-11-12 5 DOWNLOAD
2 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเชิงธุรกิจและอุตสาหกรรม (MBIC) 2018-11-12 1 DOWNLOAD
3 การพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและทรัพยากรมนุษย์ (XMBR) 2018-11-12 1 DOWNLOAD
4 จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ (MIOP) 2018-11-12 2 DOWNLOAD

คณะวิทยาศาตร์ พลังงาน และสิ่งแวดล้อม

ลำดับ ภาควิชา เว็บไซต์ อัพเดท จำนวน ไฟล์เอกสาร
1 กระบวนการอุตสาหกรรมเคมีและสิ่งแวดล้อม (MICPE) 2018-11-12 2 DOWNLOAD

คณะบริหารธุรกิจ

ลำดับ ภาควิชา เว็บไซต์ อัพเดท จำนวน ไฟล์เอกสาร
1 บริหารธุรกิจอุตสาหกรรม (MBA) 2018-11-12 4 DOWNLOAD