fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

หลักสูตรบัณฑิตศึกษา

หลักสูตรปริญญาเอก ปีการศึกษา 2559

คณะวิศวกรรมศาสตร์

ลำดับ ภาควิชา เว็บไซต์ อัพเดท จำนวน ไฟล์เอกสาร
1 วิศวกรรมเครื่องกล (DME) 2018-10-31 4 DOWNLOAD
2 วิศวกรรมไฟฟ้า (DEE) 2018-10-31 20 DOWNLOAD
3 วิศวกรรมการผลิต (DPE) 2018-10-31 5 DOWNLOAD
4 วิศวกรรมการผลิต (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) (E-DPE) 2018-10-31 1 DOWNLOAD
5 วิศวกรรมเคมี (DCHE) 2018-10-31 3 DOWNLOAD
6 วิศวกรรมวัสดุ (DPTE) 2018-10-31 4 DOWNLOAD
7 วิศวกรรมโยธา (DCE) 2018-10-31 11 DOWNLOAD
8 วิศวกรรมอุตสาหการ (DIE) 2018-10-31 18 DOWNLOAD

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

ลำดับ ภาควิชา เว็บไซต์ อัพเดท จำนวน ไฟล์เอกสาร
1 วิศวกรรมไฟฟ้าและพลังงาน (DEEE) 2018-10-31 5 DOWNLOAD
2 ไฟฟ้าศึกษา (DTE) 2018-10-31 8 DOWNLOAD
3 ไฟฟ้าศึกษา (DTE) 2018-10-31 10 DOWNLOAD
4 วิศวกรรมโยธาและการศึกษา (DCEE) 2018-10-31 4 DOWNLOAD
5 คอมพิวเตอร์ศึกษา (DTCT) 2018-10-31 6 DOWNLOAD
6 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา (DICT) 2018-10-31 22 DOWNLOAD
7 บริหารอาชีวะและเทคนิคศึกษา (DVTM) 2018-10-31 3 DOWNLOAD

คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์

ลำดับ ภาควิชา เว็บไซต์ อัพเดท จำนวน ไฟล์เอกสาร
1 เคมีอุตสาหกรรม (DIC) 2018-11-06 1 DOWNLOAD
2 คณิตศาสตร์ประยุกต์ (ภาษาอังกฤษ) (EDMA) 2018-11-02 3 DOWNLOAD
3 ฟิสิกส์ประยุกต์ (DAP) 2018-11-02 16 DOWNLOAD
4 สถิติประยุกต์ (DAST) 2018-11-06 1 DOWNLOAD
5 วิทยาการคอมพิวเตอร์ (DCS) 2018-11-02 9 DOWNLOAD

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล

ลำดับ ภาควิชา เว็บไซต์ อัพเดท จำนวน ไฟล์เอกสาร
1 เทคโนโลยีสารสนเทศ (ภาษาอังกฤษ) (IDIT) 2018-11-06 3 DOWNLOAD
2 เทคโนโลยีสารสนเทศ (ภาษาไทย) (DITT) 2018-11-06 7 DOWNLOAD

คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์

ลำดับ ภาควิชา เว็บไซต์ อัพเดท จำนวน ไฟล์เอกสาร
1 จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ (DIOP) 2018-11-06 12 DOWNLOAD

คณะบริหารธุรกิจ

ลำดับ ภาควิชา เว็บไซต์ อัพเดท จำนวน ไฟล์เอกสาร
1 บริหารธุรกิจอุตสาหกรรม (DBA) 2018-11-06 16 DOWNLOAD

คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม

ลำดับ ภาควิชา เว็บไซต์ อัพเดท จำนวน ไฟล์เอกสาร
1 การพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและทรัพยากรมนุษย์ (X-DBR) 2018-11-06 7 DOWNLOAD