fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

หลักสูตรบัณฑิตศึกษา

หลักสูตรปริญญาโท ปีการศึกษา 2560

คณะวิศวกรรมศาสตร์

ลำดับ ภาควิชา เว็บไซต์ อัพเดท จำนวน ไฟล์เอกสาร
1 วิศวกรรมเครื่องกล (MME) 2020-09-23 26 DOWNLOAD
2 วิศวกรรมการบินและอวกาศ (MAE) 2018-04-27 17 DOWNLOAD
3 วิศวกรรมไฟฟ้า (MEE) 2018-04-27 22 DOWNLOAD
4 วิศวกรรมการผลิต (MPE) 2018-04-27 4 DOWNLOAD
5 วิศวกรรมเคมี (MCHE) 2018-05-03 12 DOWNLOAD
6 วิศวกรรมขนถ่ายวัสดุและโลจิสติกส์ (MHLE) 2018-05-03 5 DOWNLOAD
7 วิศวกรรมวัสดุ (MPTE) 2020-08-20 15 DOWNLOAD
8 วิศวกรรมอัตโนมัติ (MAUE) 2018-05-03 3 DOWNLOAD
9 วิศวกรรมโยธา (MCE) 2018-05-03 28 DOWNLOAD
10 การบริหารงานก่อสร้าง (XMCM) 2018-05-03 11 DOWNLOAD
11 วิศวกรรมอุตสาหการ (MIE) 2018-05-03 20 DOWNLOAD
12 วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม (MMIE) 2018-10-24 21 DOWNLOAD

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

ลำดับ ภาควิชา เว็บไซต์ อัพเดท จำนวน ไฟล์เอกสาร
1 เครื่องกล (MTM) 2018-05-03 7 DOWNLOAD
2 วิศวกรรมแมคาทรอนิกส์ (MTT) 2018-05-08 8 DOWNLOAD
3 ไฟฟ้า (MTE) 2018-05-08 13 DOWNLOAD
4 วิศวกรรมโยธาและการศึกษา (MCEE) 2018-10-29 1 DOWNLOAD
5 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ (MTCT) 2018-05-11 18 DOWNLOAD
6 เทคโนโลยีเทคนิคศึกษา (MET) 2018-05-08 3 DOWNLOAD
7 บริหารอาชีวะและเทคนิคศึกษา (TEM) 2018-05-11 10 DOWNLOAD
8 การสอนอาชีวะและเทคนิคศึกษา (MTV) 2018-10-30 1 DOWNLOAD
9 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา (MICT) 2018-10-30 1 DOWNLOAD

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ลำดับ ภาควิชา เว็บไซต์ อัพเดท จำนวน ไฟล์เอกสาร
1 เทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกล (MMET) 2018-05-21 8 DOWNLOAD
2 เทคโนโลยีวิศวกรรมยานยนต์และพลังงาน (MAET) 2018-10-29 3 DOWNLOAD
3 สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมพลังงาน (MEET) 2018-10-29 7 DOWNLOAD
4 เทคโนโลยีวิศวกรรมการเชื่อม (MWET) 2018-10-29 1 DOWNLOAD
5 เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้าประยุกต์ (MAEE) 2018-10-29 3 DOWNLOAD
6 เทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ประยุกต์ (MEEE) 2018-10-29 4 DOWNLOAD
7 การจัดการด้านวิศวกรรมและสิ่งแวดล้อมในเมือง (MUEM) 2018-10-29 2 DOWNLOAD
8 เทคโนโลยีวิศวกรรมการก่อสร้าง (MCET) 2018-10-29 2 DOWNLOAD
9 การจัดการเทคโนโลยีวิศวกรรม (METM) 2018-10-29 4 DOWNLOAD
10 การจัดการนวัตกรรมเพื่อธุรกิจและอุตสาหกรรม (MIMB) 2018-10-29 1 DOWNLOAD

คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์

ลำดับ ภาควิชา เว็บไซต์ อัพเดท จำนวน ไฟล์เอกสาร
1 เคมีอุตสาหกรรม (MIC) 2018-10-29 6 DOWNLOAD
2 คณิตศาสตร์ประยุกต์ (MMA) 2020-02-17 5 DOWNLOAD
3 คณิตศาสตร์เชิงวิทยาการคอมพิวเตอร์ (MMC) 2018-10-29 2 DOWNLOAD
4 ฟิสิกส์ประยุกต์ (MAP) 2018-10-29 2 DOWNLOAD
5 อุปกรณ์การแพทย์ (MMI) 2018-10-29 1 DOWNLOAD
6 เทคโนโลยีอุตสาหกรรมชีวภาพ (MBIT) 2018-10-29 5 DOWNLOAD
7 เทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม (MENVTM) 2018-10-29 8 DOWNLOAD
8 สถิติประยุกต์ (ภาษาไทย) (MAST) 2018-06-07 10 DOWNLOAD
9 วิทยาการคอมพิวเตอร์ (MCS) 2018-10-29 1 DOWNLOAD
10 วิศวกรรมซอฟต์แวร์ (MSE) 2018-10-29 3 DOWNLOAD
11 เทคโนโลยีชีวภาพ (MBT) 2018-10-29 4 DOWNLOAD

คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม

ลำดับ ภาควิชา เว็บไซต์ อัพเดท จำนวน ไฟล์เอกสาร
1 การจัดการอุตสาหกรรม (MIM) 2018-10-29 1 DOWNLOAD

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล

ลำดับ ภาควิชา เว็บไซต์ อัพเดท จำนวน ไฟล์เอกสาร
1 เทคโนโลยีสารสนเทศ (IMIT) 2018-10-30 3 DOWNLOAD
2 เทคโนโลยีสารสนเทศ (ภาษาไทย) (MITT) 2018-10-30 17 DOWNLOAD
3 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (MMIST) 2018-10-30 5 DOWNLOAD
4 การสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย (MDN) 2018-10-30 3 DOWNLOAD

คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์

ลำดับ ภาควิชา เว็บไซต์ อัพเดท จำนวน ไฟล์เอกสาร
1 การแปลเพื่อการศึกษาและธุรกิจ (MTEB) 2018-10-30 2 DOWNLOAD
2 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเชิงธุรกิจและอุตสาหกรรม (E-MBIC) 2018-10-30 1 DOWNLOAD
3 จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ (MIOP) 2018-10-30 1 DOWNLOAD

คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ

ลำดับ ภาควิชา เว็บไซต์ อัพเดท จำนวน ไฟล์เอกสาร
1 การออกแบบสำนักงานอัตโนมัติและการจัดการธุรกิจ (OA.B) http://www.archd.kmutnb.ac.th 2018-04-20 2 DOWNLOAD

คณะวิทยาศาตร์ พลังงาน และสิ่งแวดล้อม

ลำดับ ภาควิชา เว็บไซต์ อัพเดท จำนวน ไฟล์เอกสาร
1 กระบวนการอุตสาหกรรมเคมีและสิ่งแวดล้อม (MICPE) 2018-10-30 5 DOWNLOAD
2 เทคโนโลยีพลังงานและการจัดการ (METAM) 2018-10-30 3 DOWNLOAD

คณะบริหารธุรกิจ

ลำดับ ภาควิชา เว็บไซต์ อัพเดท จำนวน ไฟล์เอกสาร
1 บริหารธุรกิจอุตสาหกรรม (MBA) 2018-10-30 29 DOWNLOAD

คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม

ลำดับ ภาควิชา เว็บไซต์ อัพเดท จำนวน ไฟล์เอกสาร
1 การพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและทรัพยากรมนุษย์ (X-MBR) 2018-10-30 6 DOWNLOAD

คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ

ลำดับ ภาควิชา เว็บไซต์ อัพเดท จำนวน ไฟล์เอกสาร
1 บริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและการค้า (MIBT) 2018-10-30 10 DOWNLOAD