fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

หลักสูตรบัณฑิตศึกษา

หลักสูตรปริญญาเอก ปีการศึกษา 2561

คณะวิศวกรรมศาสตร์

ลำดับ ภาควิชา เว็บไซต์ อัพเดท จำนวน ไฟล์เอกสาร
1 วิศวกรรมเครื่องกล (นานาชาติ) (IDME) 2018-09-21 7 DOWNLOAD
2 วิศวกรรมเคมี (DCHE) 2018-08-27 4 DOWNLOAD
3 วิศวกรรมวัสดุ (DPTE) 2020-08-19 8 DOWNLOAD
4 วิศวกรรมโยธา (DCE) 2018-08-27 19 DOWNLOAD
5 วิศวกรรมอุตสาหการ (DIE) 2018-08-27 23 DOWNLOAD
6 วิศวกรรมโยธาและการศึกษา (DCEE) 2018-08-27 10 DOWNLOAD

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

ลำดับ ภาควิชา เว็บไซต์ อัพเดท จำนวน ไฟล์เอกสาร
1 วิศวกรรมเครื่องกลศึกษา (DMEE) 2020-02-17 24 DOWNLOAD
2 ไฟฟ้าศึกษา (DTE) 2018-08-27 13 DOWNLOAD
3 คอมพิวเตอร์ศึกษา (DTCT) 2018-08-27 4 DOWNLOAD
4 เทคโนโลยีเทคนิคศึกษา (DET) 2018-08-27 3 DOWNLOAD
5 บริหารอาชีวะและเทคนิคศึกษา (DVTM) 2018-08-27 5 DOWNLOAD

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ลำดับ ภาควิชา เว็บไซต์ อัพเดท จำนวน ไฟล์เอกสาร
1 เทคโนโลยีวิศวกรรมยานยนต์และพลังงาน (DAET) 2018-10-31 15 DOWNLOAD
2 เทคโนโลยีวิศวกรรมพลังงาน (DEET) 2019-08-27 391 DOWNLOAD

คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์

ลำดับ ภาควิชา เว็บไซต์ อัพเดท จำนวน ไฟล์เอกสาร
1 เคมีอุตสาหกรรม (DIC) 2018-10-31 3 DOWNLOAD
2 คณิตศาสตร์ประยุกต์ (ภาษาอังกฤษ) (EDMA) 2018-08-30 15 DOWNLOAD
3 เทคโนโลยีอุตสาหกรรมชีวภาพ (DBIT) 2018-08-30 12 DOWNLOAD
4 สถิติประยุกต์ (DAST) 2018-08-30 6 DOWNLOAD
5 วิทยาการคอมพิวเตอร์ (DCS) 2018-08-30 4 DOWNLOAD

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล

ลำดับ ภาควิชา เว็บไซต์ อัพเดท จำนวน ไฟล์เอกสาร
1 เทคโนโลยีสารสนเทศ (ภาษาอังกฤษ) (IDIT) 2018-10-31 3 DOWNLOAD
2 เทคโนโลยีสารสนเทศ (ภาษาไทย) (DITT) 2018-10-31 2 DOWNLOAD
3 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (DMIST) 2019-01-25 13 DOWNLOAD

คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์

ลำดับ ภาควิชา เว็บไซต์ อัพเดท จำนวน ไฟล์เอกสาร
1 จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ (DIOP) 2018-10-31 4 DOWNLOAD

คณะบริหารธุรกิจ

ลำดับ ภาควิชา เว็บไซต์ อัพเดท จำนวน ไฟล์เอกสาร
1 บริหารธุรกิจอุตสาหกรรม (DBA) 2018-10-31 13 DOWNLOAD

คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม

ลำดับ ภาควิชา เว็บไซต์ อัพเดท จำนวน ไฟล์เอกสาร
1 การพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและทรัพยากรมนุษย์ (X-DBR) 2018-10-31 28 DOWNLOAD