fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

หลักสูตรบัณฑิตศึกษา

หลักสูตรปริญญาโท ปีการศึกษา 2561

คณะวิศวกรรมศาสตร์

ลำดับ ภาควิชา เว็บไซต์ อัพเดท จำนวน ไฟล์เอกสาร
1 วิศวกรรมเครื่องกล (E-MME) 2020-09-23 4 DOWNLOAD
2 วิศวกรรมเครื่องกล (MME) 2018-08-27 12 DOWNLOAD
3 วิศวกรรมการบินและอวกาศ (MAE) 2018-08-27 5 DOWNLOAD
4 วิศวกรรมไฟฟ้า (MEE) 2018-08-27 12 DOWNLOAD
5 วิศวกรรมการผลิต (MPE) 2018-08-27 6 DOWNLOAD
6 วิศวกรรมเคมี (MCHE) 2018-08-27 8 DOWNLOAD
7 วิศวกรรมขนถ่ายวัสดุและโลจิสติกส์ (MHLE) 2018-08-27 7 DOWNLOAD
8 วิศวกรรมวัสดุ (MPTE) 2020-08-20 7 DOWNLOAD
9 วิศวกรรมอัตโนมัติ (MAUE) 2018-08-27 16 DOWNLOAD
10 วิศวกรรมโยธา (MCE) 2018-08-27 18 DOWNLOAD
11 การบริหารงานก่อสร้าง (XMCM) 2018-08-27 13 DOWNLOAD
12 วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม (MIE) 2018-08-27 19 DOWNLOAD
13 วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม (MMIE) 2018-08-27 8 DOWNLOAD

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

ลำดับ ภาควิชา เว็บไซต์ อัพเดท จำนวน ไฟล์เอกสาร
1 เครื่องกล (MTM) 2018-08-27 2 DOWNLOAD
2 ไฟฟ้า (MTE) 2018-08-27 7 DOWNLOAD
3 วิศวกรรมโยธาและการศึกษา (MCEE) 2018-10-30 3 DOWNLOAD
4 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ (MTCT) 2018-08-27 2 DOWNLOAD
5 เทคโนโลยีเทคนิคศึกษา (MET) 2018-08-27 4 DOWNLOAD
6 บริหารอาชีวะและเทคนิคศึกษา (TEM) 2018-08-27 9 DOWNLOAD
7 การสอนอาชีวะและเทคนิคศึกษา (MTV) 2018-10-30 7 DOWNLOAD
8 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา (MICT) 2018-10-30 3 DOWNLOAD

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ลำดับ ภาควิชา เว็บไซต์ อัพเดท จำนวน ไฟล์เอกสาร
1 เทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกล (MMET) 2020-02-17 8 DOWNLOAD
2 เทคโนโลยีวิศวกรรมยานยนต์และพลังงาน (MAET) 2018-08-27 2 DOWNLOAD
3 สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมพลังงาน (MEET) 2018-08-27 3 DOWNLOAD
4 เทคโนโลยีวิศวกรรมการเชื่อม (MWET) 2018-10-30 5 DOWNLOAD
5 เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้าประยุกต์ (MAEE) 2018-10-31 2 DOWNLOAD
6 การจัดการด้านวิศวกรรมและสิ่งแวดล้อมในเมือง (MUEM) 2018-08-27 2 DOWNLOAD
7 เทคโนโลยีวิศวกรรมการก่อสร้าง (MCET) 2018-08-27 9 DOWNLOAD
8 การจัดการเทคโนโลยีวิศวกรรม (METM) 2018-08-27 8 DOWNLOAD
9 การจัดการนวัตกรรมเพื่อธุรกิจและอุตสาหกรรม (MIMB) 2018-08-27 5 DOWNLOAD

คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์

ลำดับ ภาควิชา เว็บไซต์ อัพเดท จำนวน ไฟล์เอกสาร
1 เคมีอุตสาหกรรม (MIC) 2018-10-31 5 DOWNLOAD
2 คณิตศาสตร์ประยุกต์ (MMA) 2018-08-30 1 DOWNLOAD
3 คณิตศาสตร์เชิงวิทยาการคอมพิวเตอร์ (MMC) 2018-10-31 2 DOWNLOAD
4 ฟิสิกส์ประยุกต์ (MAP) 2018-08-30 4 DOWNLOAD
5 อุปกรณ์การแพทย์ (MMI) 2018-08-30 2 DOWNLOAD
6 เทคโนโลยีอุตสาหกรรมชีวภาพ (MBIT) 2018-08-30 2 DOWNLOAD
7 เทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม (MENVTM) 2018-10-31 4 DOWNLOAD
8 สถิติประยุกต์ (ภาษาไทย) (MAST) 2018-08-30 3 DOWNLOAD
9 วิทยาการคอมพิวเตอร์ (MCS) 2018-08-30 5 DOWNLOAD
10 วิศวกรรมซอฟต์แวร์ (MSE) 2018-10-31 2 DOWNLOAD
11 เทคโนโลยีชีวภาพ (MBT) 2018-10-31 1 DOWNLOAD

คณะอุตสาหกรรมเกษตร

ลำดับ ภาควิชา เว็บไซต์ อัพเดท จำนวน ไฟล์เอกสาร
1 วิทยาศาสตร์การอาหารและการจัดการ (MSFM) 2018-10-31 3 DOWNLOAD

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล

ลำดับ ภาควิชา เว็บไซต์ อัพเดท จำนวน ไฟล์เอกสาร
1 เทคโนโลยีสารสนเทศ (IMIT) 2018-08-30 3 DOWNLOAD
2 เทคโนโลยีสารสนเทศ (ภาษาไทย) (MITT) 2018-10-31 1 DOWNLOAD
3 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (MMIST) 2018-10-31 4 DOWNLOAD
4 การสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย (MDN) 2018-10-31 3 DOWNLOAD

คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์

ลำดับ ภาควิชา เว็บไซต์ อัพเดท จำนวน ไฟล์เอกสาร
1 การแปลเพื่อการศึกษาและธุรกิจ (MTEB) 2018-09-14 2 DOWNLOAD
2 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเชิงธุรกิจและอุตสาหกรรม (E-MBIC) 2018-10-31 4 DOWNLOAD
3 จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ (MIOP) 2018-09-14 3 DOWNLOAD

คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ

ลำดับ ภาควิชา เว็บไซต์ อัพเดท จำนวน ไฟล์เอกสาร
1 นวัตกรรมและการออกแบบเพื่อความยั่งยืน (MAPIDS) 2018-10-31 3 DOWNLOAD

คณะวิทยาศาตร์ พลังงาน และสิ่งแวดล้อม

ลำดับ ภาควิชา เว็บไซต์ อัพเดท จำนวน ไฟล์เอกสาร
1 กระบวนการอุตสาหกรรมเคมีและสิ่งแวดล้อม (MICPE) 2018-09-21 1 DOWNLOAD
2 เทคโนโลยีพลังงานและการจัดการ (METAM) 2018-09-21 2 DOWNLOAD

คณะบริหารธุรกิจ

ลำดับ ภาควิชา เว็บไซต์ อัพเดท จำนวน ไฟล์เอกสาร
1 บริหารธุรกิจอุตสาหกรรม (MBA) 2018-09-21 10 DOWNLOAD

คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม

ลำดับ ภาควิชา เว็บไซต์ อัพเดท จำนวน ไฟล์เอกสาร
1 การพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและทรัพยากรมนุษย์ (X-MBR) 2018-09-21 7 DOWNLOAD

คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ

ลำดับ ภาควิชา เว็บไซต์ อัพเดท จำนวน ไฟล์เอกสาร
1 บริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและการค้า (MIBT) 2018-10-31 2 DOWNLOAD