fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

หลักสูตรบัณฑิตศึกษา

หลักสูตรปริญญาเอก ปีการศึกษา 2562

คณะวิศวกรรมศาสตร์

ลำดับ ภาควิชา เว็บไซต์ อัพเดท จำนวน ไฟล์เอกสาร
1 วิศวกรรมเครื่องกล (DME) 2019-02-25 16 DOWNLOAD
2 วิศวกรรมไฟฟ้า (DEE) 2019-02-25 39 DOWNLOAD
3 วิศวกรรมการผลิต (DPE) 2021-06-24 23 DOWNLOAD
4 วิศวกรรมเคมี (DCHE) 2019-02-25 7 DOWNLOAD
5 วิศวกรรมวัสดุ (DPTE) 2020-08-19 22 DOWNLOAD
6 วิศวกรรมโยธา (DCE) 2019-02-25 36 DOWNLOAD
7 วิศวกรรมอุตสาหการ (DIE) 2019-02-25 24 DOWNLOAD

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

ลำดับ ภาควิชา เว็บไซต์ อัพเดท จำนวน ไฟล์เอกสาร
1 วิศวกรรมเครื่องกลศึกษา (DMEE) 2019-02-26 29 DOWNLOAD
2 ไฟฟ้าศึกษา (DTE) 2019-02-26 17 DOWNLOAD
3 วิศวกรรมโยธาและการศึกษา (DCEE) 2019-02-26 12 DOWNLOAD
4 คอมพิวเตอร์ศึกษา (DTCT) 2019-02-26 9 DOWNLOAD
5 เทคโนโลยีเทคนิคศึกษา (DET) 2019-02-26 8 DOWNLOAD
6 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา (DICT) 2019-02-26 32 DOWNLOAD
7 บริหารอาชีวะและเทคนิคศึกษา (DVTM) 2019-02-26 19 DOWNLOAD

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ลำดับ ภาควิชา เว็บไซต์ อัพเดท จำนวน ไฟล์เอกสาร
1 เทคโนโลยีวิศวกรรมยานยนต์และพลังงาน (DAET) 2019-02-26 22 DOWNLOAD
2 เทคโนโลยีวิศวกรรมพลังงาน (DEET) 2019-08-27 50 DOWNLOAD

คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์

ลำดับ ภาควิชา เว็บไซต์ อัพเดท จำนวน ไฟล์เอกสาร
1 เคมีอุตสาหกรรม (DIC) 2019-02-26 5 DOWNLOAD
2 คณิตศาสตร์ประยุกต์ (ภาษาอังกฤษ) (EDMA) 2019-02-26 9 DOWNLOAD
3 ฟิสิกส์ประยุกต์ (DAP) 2019-02-26 13 DOWNLOAD
4 เทคโนโลยีอุตสาหกรรมชีวภาพ (DBIT) 2019-02-26 4 DOWNLOAD
5 เทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม (DENVTM) 2019-08-09 15 DOWNLOAD
6 สถิติประยุกต์ (DAST) 2019-02-26 11 DOWNLOAD
7 วิทยาการคอมพิวเตอร์ (DCS) 2019-02-26 10 DOWNLOAD

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล

ลำดับ ภาควิชา เว็บไซต์ อัพเดท จำนวน ไฟล์เอกสาร
1 เทคโนโลยีสารสนเทศ (ภาษาอังกฤษ) (IDIT) 2019-12-24 8 DOWNLOAD
2 เทคโนโลยีสารสนเทศ (ภาษาไทย) (DITT) 2019-12-24 22 DOWNLOAD

คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์

ลำดับ ภาควิชา เว็บไซต์ อัพเดท จำนวน ไฟล์เอกสาร
1 จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ (DIOP) 2019-02-28 21 DOWNLOAD

คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม

ลำดับ ภาควิชา เว็บไซต์ อัพเดท จำนวน ไฟล์เอกสาร
1 การพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและทรัพยากรมนุษย์ (X-DBR) 2019-02-28 43 DOWNLOAD