fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

หลักสูตรบัณฑิตศึกษา

หลักสูตรปริญญาเอก ปีการศึกษา 2563

คณะวิศวกรรมศาสตร์

ลำดับ ภาควิชา เว็บไซต์ อัพเดท จำนวน ไฟล์เอกสาร
1 วิศวกรรมเครื่องกล (DME) 2021-01-19 116 DOWNLOAD
2 วิศวกรรมไฟฟ้า (DEE) 2021-01-19 167 DOWNLOAD
3 วิศวกรรมเคมี (DCHE) 2020-10-06 25 DOWNLOAD
4 วิศวกรรมวัสดุ (DPTE) 2020-10-06 49 DOWNLOAD
5 วิศวกรรมโยธา (DCE) 2020-10-06 106 DOWNLOAD
6 วิศวกรรมอุตสาหการ (DIE) 2020-10-06 116 DOWNLOAD

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

ลำดับ ภาควิชา เว็บไซต์ อัพเดท จำนวน ไฟล์เอกสาร
1 วิศวกรรมเครื่องกลศึกษา (DMEE) 2020-07-29 55 DOWNLOAD
2 วิศวกรรมไฟฟ้าและพลังงาน (DEEE) 2021-02-25 79 DOWNLOAD
3 ไฟฟ้าศึกษา (DTE) 2020-10-06 70 DOWNLOAD
4 วิศวกรรมโยธาและการศึกษา (DCEE) 2020-10-06 37 DOWNLOAD
5 คอมพิวเตอร์ศึกษา (DTCT) 2020-10-06 48 DOWNLOAD
6 เทคโนโลยีเทคนิคศึกษา (DET) 2020-07-29 35 DOWNLOAD
7 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา (DICT) 2020-10-06 117 DOWNLOAD
8 บริหารอาชีวะและเทคนิคศึกษา (DVTM) 2020-10-06 85 DOWNLOAD

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ลำดับ ภาควิชา เว็บไซต์ อัพเดท จำนวน ไฟล์เอกสาร
1 เทคโนโลยีวิศวกรรมยานยนต์และพลังงาน (DAET) 2020-10-06 89 DOWNLOAD
2 เทคโนโลยีวิศวกรรมพลังงาน (DEET) 2020-10-06 133 DOWNLOAD

คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์

ลำดับ ภาควิชา เว็บไซต์ อัพเดท จำนวน ไฟล์เอกสาร
1 เคมีอุตสาหกรรม (DIC) 2020-10-06 31 DOWNLOAD
2 คณิตศาสตร์ประยุกต์ (ภาษาอังกฤษ) (EDMA) 2020-07-29 38 DOWNLOAD
3 ฟิสิกส์ประยุกต์ (DAP) 2020-10-06 36 DOWNLOAD
4 เทคโนโลยีอุตสาหกรรมชีวภาพ (DBIT) 2020-07-29 43 DOWNLOAD
5 เทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม (DENVTM) 2020-07-29 63 DOWNLOAD
6 สถิติประยุกต์ (DAST) 2020-10-06 55 DOWNLOAD
7 วิทยาการคอมพิวเตอร์ (DCS) 2020-07-29 58 DOWNLOAD

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล

ลำดับ ภาควิชา เว็บไซต์ อัพเดท จำนวน ไฟล์เอกสาร
1 เทคโนโลยีสารสนเทศ (ภาษาอังกฤษ) (IDIT) 2020-07-29 48 DOWNLOAD
2 เทคโนโลยีสารสนเทศ (ภาษาไทย) (DITT) 2020-07-29 106 DOWNLOAD
3 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (DMIST) 2020-07-29 108 DOWNLOAD

คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์

ลำดับ ภาควิชา เว็บไซต์ อัพเดท จำนวน ไฟล์เอกสาร
1 จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ (DIOP) 2021-06-14 149 DOWNLOAD

คณะบริหารธุรกิจ

ลำดับ ภาควิชา เว็บไซต์ อัพเดท จำนวน ไฟล์เอกสาร
1 บริหารธุรกิจอุตสาหกรรม (DBA) 2020-07-29 423 DOWNLOAD

คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม

ลำดับ ภาควิชา เว็บไซต์ อัพเดท จำนวน ไฟล์เอกสาร
1 การพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและทรัพยากรมนุษย์ (XDBR) 2020-10-08 222 DOWNLOAD