fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

หลักสูตรบัณฑิตศึกษา

หลักสูตรปริญญาเอก ปีการศึกษา 2564

คณะวิศวกรรมศาสตร์

ลำดับ ภาควิชา เว็บไซต์ อัพเดท จำนวน ไฟล์เอกสาร
1 วิศวกรรมเครื่องกล (DME) 2022-08-31 43 DOWNLOAD
2 วิศวกรรมไฟฟ้า (DEE) 2022-08-31 65 DOWNLOAD
3 วิศวกรรมการผลิต (DPE) 2022-08-31 13 DOWNLOAD
4 วิศวกรรมเคมี (DCHE) 2022-09-07 23 DOWNLOAD
5 วิศวกรรมวัสดุ (DPTE) 2022-08-31 14 DOWNLOAD
6 วิศวกรรมอุตสาหการ (DIE) 2022-08-31 44 DOWNLOAD

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

ลำดับ ภาควิชา เว็บไซต์ อัพเดท จำนวน ไฟล์เอกสาร
1 วิศวกรรมเครื่องกลศึกษา (DMEE) 2022-08-31 13 DOWNLOAD
2 วิศวกรรมไฟฟ้าและพลังงาน (DEEE) 2022-08-31 19 DOWNLOAD
3 วิศวกรรมโยธาและการศึกษา (DCEE) 2021-10-12 40 DOWNLOAD
4 คอมพิวเตอร์ศึกษา (DTCT) 2022-08-31 11 DOWNLOAD
5 เทคโนโลยีเทคนิคศึกษา (DET) 2021-10-12 98 DOWNLOAD
6 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา (DICT) 2021-12-14 115 DOWNLOAD
7 บริหารอาชีวะและเทคนิคศึกษา (DVTM) 2022-08-31 30 DOWNLOAD

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ลำดับ ภาควิชา เว็บไซต์ อัพเดท จำนวน ไฟล์เอกสาร
1 เทคโนโลยีวิศวกรรมยานยนต์และพลังงาน (DAET) 2022-08-31 43 DOWNLOAD
2 เทคโนโลยีวิศวกรรมพลังงาน (DEET) 2022-08-31 71 DOWNLOAD

คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์

ลำดับ ภาควิชา เว็บไซต์ อัพเดท จำนวน ไฟล์เอกสาร
1 คณิตศาสตร์ประยุกต์ (ภาษาอังกฤษ) (EDMA) 2022-08-31 8 DOWNLOAD
2 ฟิสิกส์ประยุกต์ (DAP) 2022-05-03 8 DOWNLOAD
3 เทคโนโลยีอุตสาหกรรมชีวภาพ (DBIT) 2022-08-31 10 DOWNLOAD
4 เทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม (DENVTM) 2022-08-31 27 DOWNLOAD
5 สถิติประยุกต์ (DAST) 2022-08-31 35 DOWNLOAD
6 วิทยาการคอมพิวเตอร์ (DCS) 2021-12-14 41 DOWNLOAD
7 วิทยาการคอมพิวเตอร์ (DCS) 2022-08-31 3 DOWNLOAD

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล

ลำดับ ภาควิชา เว็บไซต์ อัพเดท จำนวน ไฟล์เอกสาร
1 เทคโนโลยีสารสนเทศ (ภาษาอังกฤษ) (IDIT) 2022-08-31 10 DOWNLOAD
2 เทคโนโลยีสารสนเทศ (ภาษาไทย) (SDITT) 2022-09-05 13 DOWNLOAD
3 สารสนเทศเพื่อการจัดการ (DMIS) 2022-09-05 23 DOWNLOAD

คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์

ลำดับ ภาควิชา เว็บไซต์ อัพเดท จำนวน ไฟล์เอกสาร
1 จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ (DIOP) 2022-09-05 22 DOWNLOAD

คณะบริหารธุรกิจ

ลำดับ ภาควิชา เว็บไซต์ อัพเดท จำนวน ไฟล์เอกสาร
1 บริหารธุรกิจอุตสาหกรรม (DBA) 2022-09-05 88 DOWNLOAD

คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม

ลำดับ ภาควิชา เว็บไซต์ อัพเดท จำนวน ไฟล์เอกสาร
1 การพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและทรัพยากรมนุษย์ (X-DBR) 2022-09-05 47 DOWNLOAD