fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

หลักสูตรบัณฑิตศึกษา

หลักสูตรปริญญาเอก ปีการศึกษา 2565

คณะวิศวกรรมศาสตร์

ลำดับ ภาควิชา เว็บไซต์ อัพเดท จำนวน ไฟล์เอกสาร
1 วิศวกรรมการผลิต (DPE) 2023-06-08 16 DOWNLOAD

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

ลำดับ ภาควิชา เว็บไซต์ อัพเดท จำนวน ไฟล์เอกสาร
1 วิศวกรรมเครื่องกลศึกษา (DMEE) 2023-06-08 14 DOWNLOAD
2 เทคโนโลยีเทคนิคศึกษา (DET) 2023-06-08 6 DOWNLOAD
3 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา (DICT) 2023-06-08 13 DOWNLOAD
4 บริหารอาชีวะและเทคนิคศึกษา (DVTM) 2023-01-16 85 DOWNLOAD

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ลำดับ ภาควิชา เว็บไซต์ อัพเดท จำนวน ไฟล์เอกสาร
1 เทคโนโลยีวิศวกรรมยานยนต์และพลังงาน (DAET) 2023-06-08 25 DOWNLOAD

คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์

ลำดับ ภาควิชา เว็บไซต์ อัพเดท จำนวน ไฟล์เอกสาร
1 ฟิสิกส์ประยุกต์ (DAP) 2023-06-15 7 DOWNLOAD
2 วิทยาการคอมพิวเตอร์ (DCS) 2023-06-14 14 DOWNLOAD

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล

ลำดับ ภาควิชา เว็บไซต์ อัพเดท จำนวน ไฟล์เอกสาร
1 เทคโนโลยีสารสนเทศ (ภาษาไทย) (DITT) 2023-08-04 10 DOWNLOAD
2 สารสนเทศเพื่อการจัดการ (DMIS) 2023-06-15 19 DOWNLOAD

คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์

ลำดับ ภาควิชา เว็บไซต์ อัพเดท จำนวน ไฟล์เอกสาร
1 จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ (DIOP) 2023-06-16 7 DOWNLOAD

คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม

ลำดับ ภาควิชา เว็บไซต์ อัพเดท จำนวน ไฟล์เอกสาร
1 การพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและทรัพยากรมนุษย์ (X-DBR) 2023-06-16 19 DOWNLOAD