fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

หลักสูตรบัณฑิตศึกษา

หลักสูตรปริญญาเอก ปีการศึกษา 2566

คณะวิศวกรรมศาสตร์

ลำดับ ภาควิชา เว็บไซต์ อัพเดท จำนวน ไฟล์เอกสาร
1 วิศวกรรมการผลิต (DPE) 2023-06-19 146 DOWNLOAD

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

ลำดับ ภาควิชา เว็บไซต์ อัพเดท จำนวน ไฟล์เอกสาร
1 เทคโนโลยีเทคนิคศึกษา (DET) 2023-06-19 108 DOWNLOAD
2 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา (DICT) 2023-06-19 305 DOWNLOAD
3 บริหารอาชีวะและเทคนิคศึกษา (DVTM) 2023-06-19 218 DOWNLOAD

คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์

ลำดับ ภาควิชา เว็บไซต์ อัพเดท จำนวน ไฟล์เอกสาร
1 ฟิสิกส์ประยุกต์ (DAP) 2023-06-20 23 DOWNLOAD
2 เทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม (DENVTM) 2023-06-20 65 DOWNLOAD
3 วิทยาการคอมพิวเตอร์ (DCS) 2023-06-20 69 DOWNLOAD

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล

ลำดับ ภาควิชา เว็บไซต์ อัพเดท จำนวน ไฟล์เอกสาร
1 วิทยาศาสตร์ข้อมูลเพื่อนวัตกรรม (DITT) 2023-08-04 154 DOWNLOAD

คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์

ลำดับ ภาควิชา เว็บไซต์ อัพเดท จำนวน ไฟล์เอกสาร
1 จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ (DIOP) 2023-06-21 138 DOWNLOAD

คณะบริหารธุรกิจ

ลำดับ ภาควิชา เว็บไซต์ อัพเดท จำนวน ไฟล์เอกสาร
1 บริหารธุรกิจอุตสาหกรรม (DBA) 2023-06-26 322 DOWNLOAD