fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

คลังภาพกิจกรรม

ฟังบรรยาย "เรื่องการเขียนบทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษในงานวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาลักษณ์ นครศรี อาจารย์ประจำภาควิชาภาษา คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์

  • สถานที่จัดงาน: ห้องปรมะ อาคารนวมินทรราชินี ชั้น 12
  • วันที่จัดงาน: 06/02/2020
  • 699