fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

คลังภาพกิจกรรม

ภาควิชาครุศาสตร์เทคโนโลยีสารสนเทศ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ได้พานักศึกษาปริญญาเอกเข้าเยี่ยมชมบัณฑิตวิทยาลัย เพื่อเข้าเยี่ยมชมสถานที่และรับฟังข้อบังคับที่จำเป็นในการทำงานวิจัย

  • สถานที่จัดงาน: บัณฑิตวิทยาลัย อาคารนวมินทรราชินี ชั้น 12
  • วันที่จัดงาน: 09/08/2022
  • 594