fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

คลังภาพกิจกรรม

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การสร้างสื่อเทคโนโลยีความเป็นจริงเสมือน (Virtual Reality : VR) เพื่อพัฒนาศักยภาพสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและบุคลากรทางการศึกษา (ต่อ)

  • สถานที่จัดงาน: สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรม ชั้น 7 อาคารอเนกประสงค์
  • วันที่จัดงาน: 28/03/2023
  • 455

รองศาสตราจารย์ ดร.กฤษณ์ อ่างแก้ว รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยฝ่ายบริหารและกิจการพิเศษ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) เป็นประธานในพิธีเปิดและพิธีมอบวุฒิบัตรโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การสร้างสื่อเทคโนโลยีความเป็นจริงเสมือน (Virtual Reality: VR) เพื่อพัฒนาศักยภาพสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและบุคลากรทางการศึกษา” พร้อมด้วย ดร.พัชรินทร์ เหสกุล รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการวิชาการและกิจการพิเศษ สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมในครั้งนี้