fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

คลังภาพกิจกรรม

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การสร้างสื่อเทคโนโลยีความเป็นจริงเสมือน (Virtual Reality : VR) เพื่อพัฒนาศักยภาพสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและบุคลากรทางการศึกษา

  • สถานที่จัดงาน: สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรม ชั้น 7 อาคารอเนกประสงค์
  • วันที่จัดงาน: 27/03/2023
  • 304