fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

คลังภาพกิจกรรม

บรรยายพิเศษในหัวข้อ Digital Signal Processing และ Tokyo City University's Commitment to the SDGs

  • สถานที่จัดงาน: ณ ห้องประชุมอุตตมะ บัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 12 อาคารนวมินทรราชินี
  • วันที่จัดงาน: 23/02/2024
  • 142

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพจน์ จันทร์วิพัฒน์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.กฤษณ์ อ่างแก้ว  รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยฝ่ายบริหารและกิจการพิเศษ ให้การต้อนรับ Professor Dr. Akira Taguchi รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษา มหาวิทยาลัย Tokyo City ประเทศญี่ปุ่น พร้อมทั้งเข้าพบ ศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ เซี่ยงฉิน อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) เพื่อหารือแนวทางในการพัฒนากิจกรรมภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการ และต่อยอดการพัฒนาด้านต่าง ๆ ต่อไป นอกจากนี้ Professor Dr. Akira Taguchi รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษา มหาวิทยาลัย Tokyo City ร่วมบรรยายพิเศษในหัวข้อ  Digital Signal Processing และ Tokyo City University's Commitment to the SDGs เพื่อให้ความรู้แก่นักศึกษาและบุคลากร ณ ห้องประชุมอุตตมะ บัณฑิตวิทยาลัย  เมื่อวันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567
ตรินัยน์/ข่าว