fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

คลังภาพกิจกรรม

งานสัมมนาความก้าวหน้างานวิจัยแบบเปิด Opened Colloquium 2024

  • สถานที่จัดงาน: ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 12 อาคารนวมินทรราชินี
  • วันที่จัดงาน: 26/04/2024
  • 131