fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

ทุนวิจัย/ทุนการศึกษา

image
02
Feb

ขยายเวลาเปิดรับข้อเสนอโครงการทุนพัฒนาบัณฑิตวิจัยคุณภาพสูงด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สวทช.และมจพ.(10มีนาคม2564)

  • 02/02/2021
  • 09:59:36
  • Sansanee Emprakot
  • 989

   โครงการทุนพัฒนาบัณฑิตวิจัยคุณภาพสูงด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นโครงการความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ และ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เพื่อพัฒนานักศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือให้เป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพสูงในสาขาวิชาที่ตอบสนองความต้องการของประเทศไทยและสร้างผลงานวิจัยที่มีศักยภาพในการต่อยอดเพื่อนำไปสู่การใช้ผลงานวิจัยให้เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ

กำหนดการเปิดรับข้อเสนอโครงการ ดังนี้

เปิดรับข้อเสนอโครงการ ตั้งแต่บัดนี้...จนถึงวันที่ 10 มีนาคม 2564

คัดเลือกข้อเสนอโครงการ  ระหว่าง 15-26 มีนาคม 2564

ประกาศผลการคัดเลือก ภายในเดือนเมษายน 2564

สามารถ Download เอกสารประกอบได้ที่  https://drive.google.com/drive/folders/1gYIy4-hT2OxnjiTuAouALfc3MaqOexV0?usp=sharing

 สอบถามข้อมูลได้ที่ ฝ่ายวางแผนพัฒนาและวิจัย บัณฑิตวิทยาลัย โทร.0-2555-2000 ต่อ 2416,2417

 

Attach File