fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

ทุนวิจัย/ทุนการศึกษา

image
12
Mar

การติดต่อขอรับเงินทุนเผยแพร่ผลงานวิชาการระดับนานาชาติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบที่ 2-3

  • 12/03/2021
  • 10:03:09
  • Sansanee Emprakot
  • 240

นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่ได้รับอนุมัติทุนเผยแพร่ผลงานวิชาการระดับนานาชาติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  รอบที่ 2และ รอบที่ 3  ขอให้ติดต่อรับเงินทุนฯ ที่สำนักงานคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 12 อาคารนวมินทรราชินี  ในวันที่  15-19 มีนาคม  2564  เวลา 09.00 - 16.30 น.  โทร. 0-2555-2411