fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

ทุนวิจัย/ทุนการศึกษา

image
14
Jul

ประกาศรับสมัครทุนโครงการทุนพัฒนาบัณฑิตวิจัยคุณภาพสูงฯ มจพ.และ สวทช. ปีการศึกษา 2564 ภาคการศึกษาที่ 2

  • 14/07/2021
  • 11:41:54
  • Sansanee Emprakot
  • 338

โครงการทุนพัฒนาบัณฑิตวิจัยคุณภาพสูงด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นโครงการความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ และ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เพื่อพัฒนานักศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือให้เป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพสูงในสาขาวิชาที่ตอบสนองความต้องการของประเทศไทยและสร้างผลงานวิจัยที่มีศักยภาพในการต่อยอดเพื่อนำไปสู่การใช้ผลงานวิจัยให้เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ

กำหนดการเปิดรับข้อเสนอโครงการ ปีการศึกษ2 2564 ภาคการศึกษาที่ 2  ดังนี้

เปิดรับข้อเสนอโครงการ ตั้งแต่บัดนี้...จนถึงวันที่ 15 สิงหาคม 2564

คัดเลือกข้อเสนอโครงการ  ภายในวันที่ 10 กันยายน 2564

ประกาศผลการคัดเลือก ภายใน วันที่ 15 กันยายน 2564

สามารถ Download เอกสารประกอบได้ที่   https://drive.google.com/drive/folders/1ay3qgBPmO_9k4Ho3mp2CLshnVeeJvc2g?usp=sharing

 สอบถามข้อมูลได้ที่ ฝ่ายวางแผนพัฒนาและวิจัย บัณฑิตวิทยาลัย โทร.0-2555-2000 ต่อ 2416,2417

Attach File