fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

ทุนวิจัย/ทุนการศึกษา

image
26
Jul

ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยเพื่อรับทุนพัฒนานักวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ประจำปีงบประมาณ 2565 จากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

  • 26/07/2021
  • 14:47:53
  • Sansanee Emprakot
  • 144

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)  ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยเพื่อรับทุนพัฒนานักวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ระดับปริญญาโทและปริญญาเอก   ประจำปีงบประมาณ 2565  

Link: https://nriis.go.th/NewsEventDetail.aspx?nid=9468