fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

ทุนวิจัย/ทุนการศึกษา

image
18
Aug

ขยายเวลาเปิดรับข้อเสนอโครงการทุนพัฒนาบัณฑิตวิจัยคุณภาพสูงด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สวทช.และมจพ. ภาคการศึกษาที่ 2ปีการศึกษา 2564

  • 18/08/2021
  • 15:36:26
  • Sansanee Emprakot
  • 1313

โครงการทุนพัฒนาบัณฑิตวิจัยคุณภาพสูงด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นโครงการความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ และ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เพื่อพัฒนานักศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือให้เป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพสูงในสาขาวิชาที่ตอบสนองความต้องการของประเทศไทยและสร้างผลงานวิจัยที่มีศักยภาพในการต่อยอดเพื่อนำไปสู่การใช้ผลงานวิจัยให้เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ

กำหนดการเปิดรับข้อเสนอโครงการ ปีการศึกษา 2564 ภาคการศึกษาที่ 2  ดังนี้

เปิดรับข้อเสนอโครงการ ตั้งแต่บัดนี้...จนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2564

คัดเลือกข้อเสนอโครงการ  ภายในวันที่ 20 กันยายน 2564

ประกาศผลการคัดเลือก ภายใน วันที่ 15 ตุลาคม 2564

สามารถ Download เอกสารประกอบได้ที่   https://drive.google.com/drive/folders/1ay3qgBPmO_9k4Ho3mp2CLshnVeeJvc2g?usp=sharing

 สอบถามข้อมูลได้ที่ ฝ่ายวางแผนพัฒนาและวิจัย บัณฑิตวิทยาลัย โทร.0-2555-2000 ต่อ 2416,2417 หรือ      E-mail : sansanee@grad.kmutnb.ac.th

Attach File    Attach File (For IOS)