fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

ข่าวทั่วไป

image
01
Sep

โครงการสัมมนาความก้าวหน้างานวิจัย (KMUTNB Colloquium organized by TGGS) สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

 • 01/09/2021
 • 22:10:08
 • ชิดชญา แซ่ลิ้ว
 • 32

การลงทะเบียนสำหรับเข้าร่วมโครงการสัมมนา
สำหรับผู้นำเสนอ ลงทะเบียนที่นี่ (1 – 30 กันยายน 2564)
สำหรับผู้เข้าร่วมฟังการนำเสนอ (นักศึกษาและบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย) ลงทะเบียนที่นี่ (1 กันยายน – 15 ตุลาคม 2564)
สำหรับผู้เข้าร่วมฟังการนำเสนอ (บุคลากรจากหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย) ลงทะเบียนที่นี่ (1 กันยายน – 15 ตุลาคม 2564)


วัตถุประสงค์

 1. เพื่อเป็นเวทีกลางแบบเปิดกว้างให้กับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาจากหลักสูตรต่างๆ ได้มีประสบการณ์ในการนำเสนอความก้าวหน้าการค้นคว้าวิจัย
 2. เพื่อให้นักศึกษาที่เข้าร่วมนำเสนอความก้าวหน้าการค้นคว้าวิจัย ได้เห็นรูปแบบตัวอย่างวิธีการนำเสนอความก้าวหน้าการค้นคว้าวิจัย หรือการนำเสนอผลงานวิชาการ

วิธีดำเนินการ/ระยะเวลาดำเนินงาน:
วันพุธที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2564 เวลา 08.30 – 16.30 น. ผ่านโปรแกรม Microsoft Teams

รูปแบบการสัมมนา

 1. การบรรยายพิเศษโดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
 2. การนำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบบรรยาย (Oral Presentation) ต้องนำเสนอด้วยPowerPoint และใช้เวลาในการนำเสนอเรื่องละไม่เกิน 10 นาที ซักถามไม่เกิน 5 นาที
 3. ผู้นำเสนอผลงาน จะได้รับมอบเกียรติบัตรยืนยันการนำเสนอผลงาน/สามารถใช้ในการประเมินผล IP ได้ (ตามดุลยพินิจของอาจารย์ที่ปรึกษา)

ขอบข่ายการนำเสนอความก้าวหน้าของผลงานวิจัย

 1. เป็นการนำเสนอความก้าวหน้าการค้นคว้าวิจัยของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ที่เกี่ยวกับองค์ความรู้ใน 3 ประเภท ดังนี้ 1.1  ประเภทวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1.2  ประเภทวิศวกรรมศาสตร์และการประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรม 1.3  ประเภทมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และการศึกษา
 1. ภาษาที่ใช้ในการนำเสนอใช้ได้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ (นักศึกษา TGGS นำเสนอเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น)

การส่งบทคัดย่อผลงานวิจัย
ผู้นำเสนอส่งบทคัดย่อทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ (นักศึกษา TGGS เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น) โดยแนบลงในแบบฟอร์มลงทะเบียนการรับสมัครผู้นำเสนอหรือส่งทางเว็บไซต์ https://tggs.kmutnb.ac.th หรืออีเมล tanaporn.p@tggs.kmutnb.ac.th ถึงวันพฤหัสบดีที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2564 กำหนดการสัมมนา วันพุธที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2564

08.30-08.45 น. – ลงทะเบียน
08.45-09.00 น. – พิธีเปิด โดย ศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ เซี่ยงฉิน อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
09.00-10.00 น. การบรรยายพิเศษ  เรื่อง “Digital Utility” โดย คุณพงศกร ยุทธโกวิท ผู้ช่วยผู้ว่าการวางแผนและระบบไฟฟ้า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
10.00-12.00 น. – นำเสนอผลงานวิจัย แบ่งตามกลุ่มสาขาวิชา
12.00-13.00 น. – พักรับประทานอาหาร
13.00-16.30 น. – นำเสนอผลงานวิจัย แบ่งตามกลุ่มสาขาวิชา (ต่อ)

หมายเหตุ กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
บัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติสิรินธร ไทย-เยอรมัน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
โทรศัพท์ : 0-2555-2000 ต่อ 2931
Website: https://tggs.kmutnb.ac.th/
Facebook: https://www.facebook.com/TGGSBangkok/

รายละเอียด