fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

ทุนวิจัย/ทุนการศึกษา

image
01
Feb

ขยายเวลาเปิดรับข้อเสนอโครงการทุนพัฒนาบัณฑิตวิจัยคุณภาพสูงด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สวทช.และมจพ. ปี 2565 (18ก.พ.65)

  • 01/02/2022
  • 17:58:57
  • Sansanee Emprakot
  • 428

โครงการทุนพัฒนาบัณฑิตวิจัยคุณภาพสูงด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นโครงการความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ และ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เพื่อพัฒนานักศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือให้เป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพสูงในสาขาวิชาที่ตอบสนองความต้องการของประเทศไทยและสร้างผลงานวิจัยที่มีศักยภาพในการต่อยอดเพื่อนำไปสู่การใช้ผลงานวิจัยให้เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ

กำหนดการเปิดรับข้อเสนอโครงการ ปีการศึกษา 2565  ดังนี้

เปิดรับข้อเสนอโครงการ ตั้งแต่บัดนี้...จนถึงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565

คัดเลือกข้อเสนอโครงการและประกาศผล  ภายในวันที่ 18 มีนาคม  2565

คัดเลือกนักศึกษาและประกาศผล   ภายใน วันที่ 29 เมษายน 2565

สามารถ Download เอกสารประกอบได้ที่  https://drive.google.com/drive/folders/1POFeU3nqBwlbDneLQmhvCEBzfK1F6y97?usp=sharing

ยื่นข้อเสนอโครงการและสอบถามข้อมูลได้ที่ ฝ่ายวางแผนพัฒนาและวิจัย บัณฑิตวิทยาลัย โทร.0-2555-2000 ต่อ 2416, 2417  หรือ sansanee@grad.kmutnb.ac.th

Attach File