fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

ทุนวิจัย/ทุนการศึกษา

image
31
Mar

ประกาศการจัดสรรทุนสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิชาการระดับนานาชาติของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีงบประมาณ 2565 รอบที่ 1

  • 31/03/2022
  • 17:34:21
  • Sansanee Emprakot
  • 503

ประกาศการจัดสรรทุนสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิชาการระดับนานาชาติของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีงบประมาณ 2565 รอบที่ 1  จำนวน 36 ทุน  

ขอให้นักศึกษาที่ได้รับการพิจารณาสรรทุน มารายงานตัวพร้อมนำเอกสารการสมัครฉบับจริง มาส่งที่บัณฑิตวิทยาลัย ตั้งแต่วันที่ 18-28 เมษายน 2565 เวลา 09.00 - 16.00น. 

หากมีแหตุขัดข้องใดๆ แจ้งได้ที่ ฝ่ายวางแผนพัฒนาและวิจัย บัณฑิตวิทยาลัย โทร. 0-2555-2000 ต่อ 2416 หรือ 2417 

ไม่มารายงานตัวจะถือว่าสละสิทธิ์ไม่่ขอรับทุน

 

 

 

Attach File