fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

ทุนวิจัย/ทุนการศึกษา

image
09
May

ประกาศการจัดสรรทุนสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิชาการระดับนานาชาติของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีงบประมาณ 2565 รอบที่ 2

  • 09/05/2022
  • 11:22:08
  • Sansanee Emprakot
  • 239

ประกาศการจัดสรรทุนสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิชาการระดับนานาชาติของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีงบประมาณ 2565 รอบที่ 2  จำนวน 10 ทุน  

ขอให้นักศึกษาที่ได้รับการพิจารณาสรรทุน มารายงานตัวพร้อมนำเอกสารการสมัครฉบับจริง มาส่งที่บัณฑิตวิทยาลัย ตั้งแต่วันที่ 18 - 24 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 - 16.00น. 

หากมีแหตุขัดข้องใดๆ แจ้งได้ที่ ฝ่ายวางแผนพัฒนาและวิจัย บัณฑิตวิทยาลัย โทร. 0-2555-2000 ต่อ 2416 หรือ 2417 หรือ email: sansanee@grad.kmutnb.ac.th

ถ้าไม่มารายงานตัวจะถือว่าสละสิทธิ์ไม่ขอรับทุนดังกล่าว

Attach File