fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

ทุนวิจัย/ทุนการศึกษา

image
07
Jul

การติดต่อขอรับเงินทุนเผยแพร่ผลงานวิชาการระดับนานาชาติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบที่ 2 (8คน)

  • 07/07/2022
  • 11:31:22
  • Sansanee Emprakot
  • 64

นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่ได้รับอนุมัติทุนเผยแพร่ผลงานวิชาการระดับนานาชาติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  รอบที่ 2 (8คน ตามรายชื่อในเอกสารประกอบ)

ขอให้ติดต่อรับเงินทุนฯ ที่บัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 12 อาคารนวมินทรราชินี  ระหว่างวันที่  18 – 22 กรกฎาคม  2565  เวลา 09.00 - 16.00 น.  

* ขอให้นักศึกษาแจ้งวัน เวลา ที่สะดวกเข้ามารับด้วย เพื่อให้เจ้าหน้าที่งานการเงินได้เตรียมข้อมูล โทร. 0-2-555- 2000 ต่อ  2411, 2416, 2417 หรือ sansanee@grad.kmutnb.ac.th

Attach File