fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

ทุนวิจัย/ทุนการศึกษา

image
13
Jan

ประกาศ การจัดสรรทุนสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิชาการระดับนานาชาติของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบที่ 1 จำนวน 24 ทุน

  • 13/01/2023
  • 10:01:40
  • ชิดชญา แซ่ลิ้ว
  • 525

ขอให้นักศึกษาที่ได้รับการพิจารณาสรรทุน มารายงานตัวพร้อมนำเอกสารการสมัครฉบับจริง มาส่งที่บัณฑิตวิทยาลัย ตั้งแต่วันที่ 24-26 มกราคม 2566  

หากมีแหตุขัดข้องใด ๆ แจ้งได้ที่ ฝ่ายวางแผนพัฒนาและวิจัย บัณฑิตวิทยาลัย โทร. 0-2555-2000 ต่อ 2416 หรือ 2417 หรือ email : sansanee@grad.kmutnb.ac.th

หากไม่มารายงานตัวจะถือว่าสละสิทธิ์ไม่ขอรับทุนดังกล่าว

Attach File    Attach File (For IOS)