fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

ทุนวิจัย/ทุนการศึกษา

image
09
Mar

ประกาศ การจัดสรรทุนสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิชาการระดับนานาชาติของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบที่ 3 จำนวน 11 ทุน

  • 09/03/2023
  • 09:52:35
  • Sansanee Emprakot
  • 567

ขอให้นักศึกษาที่ได้รับการพิจารณาจัดสรรทุนฯ ดังกล่าว จำนวน 11 คน รายชื่อตามเอกสาร  มารายงานตัวพร้อมนำเอกสารการสมัครทุน ฉบับจริงทุกเอกสาร  มาส่งบัณฑิตวิทยาลัย  ตั้งแต่วันที่ 13-17  มีนาคม พ.ศ.2566 ในวัน-เวลาทำการ ณ บัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 12 อาคารนวมินทรราชินี

หากมีเหตุขัดข้องใด ๆ ขอให้แจ้งฝ่ายวางแผนพัฒนาและวิจัย บัณฑิตวิทยาลัย  โทร.0-2555-2000 ต่อ 2416 หรือ 2417 หรือ sansanee@grad.kmutnb.ac.th  มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์ไม่ขอรับทุนดังกล่าว

Attach File    Attach File (For IOS)